Reeder keeltekoolis jaotub INGLISE KEELE õpe alltoodud kursusteks ja õppekavadeks (kui ei ole tellijaga kokku lepitud teisiti). Sobiva kursuse ja taseme määramiseks palume tulla kohapeale olles eelnevalt aja kokku leppinud. Aitame leida teile sobivaima taseme ja grupi.

Kursuse maht ja intensiivsus on aastate jooksul välja kujunenud nende õppijate järgi  kes teevad seda oma töö ja pere kõrvalt.

ALGTASE ehk A1.1       

Kursus neile, kes pole kunagi inglise keelt koolis ega kursustel õppinud. Õpik: Beginner (Headway)

Elementaartaseme kursused (allpool) on neile, kes on kunagi koolist inglise keelt õppinud, kuid soovivad seda uuesti suhteliselt algusest teha. Samuti on kursus mõeldud äsja A1 taseme kursuse läbinuile.     

ELEMENTAARTASEME I osa ehk A1.2  Õpik: Elementary (Headway) esimene pool.

ELEMENTAARTASEME II osa ehk A2.1 Õpik: Elementary (Headway) teine pool.

EEL-KESKTASEME I osa ehk A2.2  Õpik: Pre-intermediate (Headway) esimene pool.

EEL-KESKTASEME II osa ehk B1.1 Õpik: Pre-intermediate (Headway) teine pool.

 

Kesktase on jaotatud kolmeks osaks.

KESKTASEME I osa ehk B1.2 Õpik: Intermediate (Headway) unit 1-5.         

KESKTASEME II osa ehk B1.2 / B2.1 Õpik: Intermediate (Headway) unit 6-9.         

KESKTASEME III osa ehk B2.1 Õpik: Intermediate (Headway) unit 10-12 ja kogu õpiku materjali kordamine ning harjutamine.

 

 

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keele algajatele A1.1

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme A1.1 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • tutvustab ennast ja teisi, oskab tervitada ja hüvasti jätta, kasutab elemetaarseid viisakusväljendeid ning räägib lihtlausetega lühidalt endast ja oma perest;
 • saab aru kõnest, kui teemad puudutavad teda ning vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt, kui kõne on esitatud visuaalsete vahenditega ja kui öeldut vajadusel korratakse;
 • lugedes saab aru lihtsamatest sõnadest, lühikestest lausetest ja infost mis on talle hetkel oluline;
 • kirjutab lühilauseid ja täidab lihtsamaid ankeete isikliku infoga.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kes ei ole inglise keelt varem õppinud. Eeltingimused õppe alustamiseks puuduvad.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 120 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 2-3 korda nädalas, 2 või 3 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane koolitusklass (45 m2). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Beginner 4th edition (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu:

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Mina ja minu perekond.
 • Minu sõbrad ja elukoht.
 • Töö, ametid, tegevused.
 • Hobid, vaba aeg, spordialade nimetused.
 • Toiduainete nimetused, väljas söömine.
 • Ostlemine, hinna ütlemine.
 • Linnas ja maal.
 • Tee küsimine ja juhatamine
 • Riigid ja keeled.
 • Esmased viisakusväljendi
 • Tähestik.
 • Numbrid, telefoninumbrid, kella ütlemine.
 • Nädalapäevad, kuud.

Grammatika:

Lihtolevik (to be), lihtoleviku verb, isikuline ja omastav asesõna, nimisõna ainsus ja mitmus, umbmäärane artikkel, omadussõna (hea, halb jt), sagedusmäärsõna (tihti, mõnikord jt), küsisõna, eessõna ajamääruses (on, in). There is / are konstruktsioon, Can/can´t, lihtminevik (was/were, could), määrsõna, eessõna kohamääruses (in, on, near jt). Lihtminevik (reeglipärased ja ebareeglipärased verbid), küsimuste ja eituste moodustamine). Hulgamäärused (some, any, much, many), viisakusvorm I like vs I´d like. Kestva oleviku (present continuous) esmane funktsioon (tegevus praegusel momendil).

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks anname pigem ainult lugemise- ja kirjutamisülesandeid.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Beginner Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Beginner Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 14.07.2023

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keel, elementaartaseme I osa. A1.2

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme A1.2 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija

 • räägib lühidalt oma elust, tööst, perest ja kodust ning väljendab vajadusi mis on talle hetkel olulised;
 • saab kuulates aru aeglasest ja lihtsast kõnest, kui teema on talle tuttav kui öeldut vajadusel korratakse;
 • lugedes saab aru lühikese ja lihtsa teksti põhisisust, kui teema on talle tuttav ning ta saab teksti lugeda mitu korda;
 • kirjutab lühikesi ja lihtsaid lauseid enda või ümbritseva kohta, et edastada esmast infot.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel on olemas A1.1 keeletase. Taseme teada saamiseks kutsume keeltekooli suuliseks keeletaseme määramiseks, mis võtab aega 15-20 minutit ning ei maksa midagi. Sellel kohtumisel saab inimene küsida kõike kursuse ja õppimise kohta, tutvuda õppematerjali ja klassiruumiga.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 120 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 2-3 korda nädalas, 2 või 3 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane koolitusklass (45 m2). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Elementary 4th edition, peatükid 1-6,  (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Isiklik informatsioon, endast kõnelemine
 • Vestluse alustamine ja tuttavaks saamine
 • Viisakusväljendid
 • Küsimused, et tunda huvi kellegi vastu
 • Pereliikmete nimetamine (onu, tädi jne)
 • Tööd ja ametid
 • Vaba ajaga seonduv sõnavara
 • Kodud, ruumid ja majapidamistarbed
 • Esmavajalikud omadussõnad
 • Oskustest ja võimekusest kõnelemine
 • Numbrid ja järgarvud
 • Kuupäevade ütlemine
 • Igapäevased tegusõnad
 • Tundeid ja emotsioone puudutav sõnavara

Grammatika:

Lihtoleviku ja lihtmineviku (ma olen, ma olin) jaatav, eitav ja küsiv lause. Küsisõnad (kes, kus jne). Eessõnad kohamääruses (taga, kõrval jt). There is / are laused. Modaalverbid can/could (ma oskan, oskasin) kasutamine. Lihtmineviku (reeglipärased ja ebareeglipärased verbid), küsimuste ja eituste moodustamine. Määrsõnade moodustamine (hea-hästi, rõõmus-rõõmsalt jne).

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks anname pigem ainult lugemise- ja kirjutamisülesandeid.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Elementary Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Elementary Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60% , kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 19.07.2023

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keel, elementaartaseme II osa  A2.1 

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme A2.1 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • räägib üsna detailselt talle tuttavatest teemadest kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara;
 • saab kuulates aru selgest ja lihtsast kõnest, kui kõneleja kasutab lühikesi lauseid ja hääldab selgesti ning kui teema on talle tuttav;
 • lugedes saab aru isikliku kirja ning lühikese ja lihtsa teksti põhisisust, kui teema on talle tuttav;
 • kirjutab lihtsa teksti talle olulistel teemadel, kasutades lihtlauseid.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel on olemas A1 keeletase. Taseme teada saamiseks kutsume keeltekooli suuliseks keeletaseme määramiseks, mis võtab aega 20 minutit ning ei maksa midagi. Sellel kohtumisel saab inimene küsida kõike kursuse ja õppimise kohta, tutvuda õppematerjali ja klassiruumiga.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 120 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 1-3 korda nädalas, 2 või 3 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane ja kaasaegne koolitusklass (45 ruutmeetrit). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Elementary 4th edition, peatükid 7-12, (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Oma elust kõnelemine
 • Pühad ja tähtpäevad
 • Toidud ja toidu valmistamine
 • Linnad ja tee juhatamine
 • Riided ja välimuse kirjeldamine
 • Igapäevaesemete nimetused
 • Oma kodu kirjeldamine
 • Valik uusi tegusõnu ja väljendeid
 • Puhkusest kõnelemine
 • Ettepanekute tegemine
 • Transport ja reisimine
 • Ilmaga seotud sõnavara
 • Festivalid, kontsertid, etendused
 • Iseloomu kirjeldamine
 • Räägime oma eilsest, tänasest ja homsest päevast

Grammatika:

Lihtmineviku verb (jaatav, eitav ja küsiv lause). Eessõnad ajamääruses ja kohamääruses.  I like ja I`d like vahe ja kasutamine. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad. Kesk-ja ülivõrre. Much ja many. Kestva oleviku moodustamine ja kasutamine. Kestva oleviku ja lihtoleviku erinevus. Going to tuleviku moodustamine ja kasutamine. Täismineviku moodustamine ja kasutamine. Täismineviku ja lihtmineviku erinevus.

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks lugemise- ja kirjutamisülesandeid, tõlkelauseid jm.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on ideaalis väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur ja toetav roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Elementary Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Elementary Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60% , kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 19.07.2023

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keel, eel-kesktaseme I osa  A2.2 

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme A2.2 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • vestleb talle tuttavatel ja teda huvitavatel erinevatel teemadel, suudab oma seiskukohti selgitada;
 • saab aru aeglasest tavakõnest ja ettekannete põhisisust kui teema on talle tuttav;
 • lugedes mõistab selget ja loogilist teksti, suudab leida teda huvitava informatsiooni (uudised, reklaam, menüüd jne);
 • kirjutab lühikese, informatiivse või kirjeldava teksti.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel on olemas A2.1 keeletase. Taseme teada saamiseks kutsume keeltekooli suuliseks keeletaseme määramiseks, mis võtab aega 20 minutit ning ei maksa midagi. Sellel kohtumisel saab inimene küsida kõike kursuse ja õppimise kohta, tutvuda õppematerjali ja klassiruumiga.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 180 akadeemilist tundi, millest 90 tundi on auditoorne töö ning 90 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 1 korda nädalas, 3 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane ja kaasaegne koolitusklass (45 ruutmeetrit). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Pre-intermediate 4th edition, peatükid 1-6, (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu:

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Isiklik informatsioon (küsimused ja vastused)
 • Oma arvamuse avaldamine
 • Uudised
 • Soovide ja vajaduste väljendamine
 • Kohtumispaiga- ja aja kokkuleppimine
 • Pereliikmete ja sõprade kirjeldamine
 • Oma riigist ja kodulinnast kõnelemine
 • Valik uusi tegusõnu ja väljendeid
 • Reisimine Londonis
 • Tunnete kirjeldamine
 • Tervitamine igapäevaelus
 • Meie naabrid ja naabruskond
 • Rahvaste toidud
 • Kindlustunde ja kahtluste väljendamine
 • Räägime järgmisest nädalast, kuust ja aastast (tulevikuplaanidest)

Grammatika:

Mineviku, oleviku, tuleviku kordamine ja harjutamine. Kestev minevik – selle funktsioon ja kasutamine. Lihtmineviku ja kestva mineviku võrdlemine. Määrsõnad (hästi, halvasti, kiiresti jne).  Some, any, every ja nokasutamine. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad erinevates lausetes. Artiklite a /an / the kasutamine. Going to ja will tuleviku erinevus ja kasutamine. Küsimused What is it like ja What does it look like tähendus ja kasutamine. Kesk – ja ülivõrre lauses. Sidesõnad.

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks lugemise- ja kirjutamisülesandeid, tõlkelauseid jm.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on ideaalis väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur ja toetav roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Pre-intermediate Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Pre-intermediate Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 21.07.2023

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keel, eel-kesktaseme II osa  B1.1 

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme B1.1 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • vestleb ettevalmistuseta erinevatel talle olulistel teemadel, kirjeldades kogemusi ja seisukohti, kasutades liitlauseid;
 • saab aru tavakõnest ja ettekannetete põhisisust, osaliselt ka võõramatel teemadel;
 • lugedes saab aru tema töö või huvidega seotud tekstist, isiklikest ja ametlikest kirjadest;
 • kirjutab lühikesi isiklikke ja tööalaseid kirju ning lihtsamaid tekste talle tuttavatel teemadel.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel on olemas A2.2 keeletase. Taseme teada saamiseks kutsume keeltekooli suuliseks keeletaseme määramiseks, mis võtab aega 20 minutit ning ei maksa midagi. Sellel kohtumisel saab inimene küsida kõike kursuse ja õppimise kohta, tutvuda õppematerjali ja klassiruumiga.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 120 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 1-3 korda nädalas, 2 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane ja kaasaegne koolitusklass (45 ruutmeetrit). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Pre-intermediate 4th edition, peatükid 7-12, (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Minu perekonna ajalugu
 • Sünd, surm, abiellumine (õnnesoovid, kaastundeavaldused)
 • Nõustumine ja keeldumine
 • Arsti juures vajaminev sõnavara
 • Terve või haige, kuidas sa ennast tunned
 • Rõivad ja mood
 • Raamatud, filmid, nende autorid
 • Telefonitsi suhtlemine
 • Internetiga seotud sõnavara
 • Poolt ja vastu argumentide esitamine
 • Head ja halvad uudised
 • Pole ammu näinud – taaskohtumine
 • Meie universum
 • Kaasaegne, modernne elu
 • Dilemmad elu ristteel
 • Minu tulevikuplaanid ja kavatsused

Grammatika:

Ennemineviku kasutamine (jaatav, eitav ja küsilause). Ennemineviku, täismineviku ja lihtmineviku erinevused. Modaalverbide harjutamine. Sidesõnad ja prepositsioonid. Passiivlaused (lihtolevik, lihtminevik, will tulevik; nende jaatavad, eitavad ja küsilaused). Passiivilause ja aktiivilause erinevused. Kestva täismineviku kasutamine (jaatav, eitav ja küsilause). Tingimuslaused I tüüp. Tinglimuslaused II tüüp. Seniõpitud ajavormide kõrvutamine ja harjutamine.

Õppemeetodid:

Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks lugemise- ja kirjutamisülesandeid, tõlkelauseid jm.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on ideaalis väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur ja toetav roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Pre-intermediate Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Pre-intermediate Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 28.07.2023

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keel, kesktaseme I osa  B1.2    
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme B1.2 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • vestleb ettevalmistuseta talle tuttavatel ja ka võõramatel teemadel, kasutab liitlauseid, selgitab ja põhjendab oma seisukohti;
 • saab tavakõnest ja enamasti ka ettekannete, telesaadete, raadiosaadete ning telefonikõnede sisust;
 • lugedes saab aru ilukirjanduse ja uudiste tekstide põhisisust ja seda ka võõramatel teemadel;
 • kirjutab lihtsaid tekste ja kirju, väljendab kirjas oma kogemusi, vajadusi ja arvamusi.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel on olemas B1.1 keeletase. Taseme teada saamiseks kutsume keeltekooli suuliseks keeletaseme määramiseks, mis võtab aega 20 minutit ning ei maksa midagi. Sellel kohtumisel saab inimene küsida kõike kursuse ja õppimise kohta, tutvuda õppematerjali ja klassiruumiga.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 120 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 1-3 korda nädalas, 2 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane ja kaasaegne koolitusklass (45 ruutmeetrit). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Intermediate 4th edition, peatükid 1-5, (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Inimeste erinevad elustiilid
 • Palvete ja pöördumistega seotud väljendid
 • Tööintervjuud
 • Räägime lähemalt oma igapäevatööst
 • Vaba aja veetmisega seonduvad tegevused
 • Vestluse alustamine ja lõpetamine
 • Kahtluse ja kindlustunde väljendamine
 • Sarnaste sõnade hääldamine
 • Valik ühendtegusõnu (take off, put on jt)
 • Arvamuse avaldamine
 • Sõnade eesliited ja järelliited
 • Kohtumiste ja ürituste korraldamisega seotud sõnavara ja väljendid
 • Teadlaste tulevikuprognoosid
 • Kliima ja ilm
 • Keskkond ja sealsed muutused
 • Teismelised ja videomängud

Grammatika:

Seniõpitud ajavormide nimetamine, kordamine, kõrvutamine ja harjutamine. Küsisõnad ja lühivastused, abiverbid. Lihtoleviku ja kesteva oleviku aktiivi ja passiivi laused. Lihtmineviku ja kesteva mineviku aktiivi ja passiivi laused. Täismineviku aktiivi ja passiivi laused. Used to… kasutamine mineviku lauses. Modaalverbid. Kolme tulevikuvormi võrdlemine ja kasutamine (will, going to, present continuous). May, might, could abil tuleviku väljendamine.

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks lugemise- ja kirjutamisülesandeid, tõlkelauseid jm.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on ideaalis väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur ja toetav roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Intermediate Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Intermediate Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 2.08.2023

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keel, kesktaseme II osa  B1.2 / B2.1   
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme B1.2 / B2.1 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

  • vestleb, arutleb ja argumenteerib ettevalmistuseta erinevatel teemadel, tehes seda üsna ladusalt;
  • saab aru kiiremast tavakõnest, diskussioonidest, ettekannetest, telefonikõnedest,  raadio- ja telesaadetest ;
  • lugedes saab aru tema töö või huvidega seotud tekstist ja isiklikest kirjadest, mõistab kohati ka keerukamaid tekste;
  • kirjutab seostatud tekste, isiklikke ja tööalaseid kirju

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel on olemas B1.2 keeletase. Taseme teada saamiseks kutsume keeltekooli suuliseks keeletaseme määramiseks, mis võtab aega 20 minutit ning ei maksa midagi. Sellel kohtumisel saab inimene küsida kõike kursuse ja õppimise kohta, tutvuda õppematerjali ja klassiruumiga.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 120 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 1-3 korda nädalas, 2 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane ja kaasaegne koolitusklass (45 ruutmeetrit). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Intermediate 4th edition, peatükid 6-9, (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu 

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Esemete, paikade ja inimeste kirjeldamine
 • Osakonnad kaubamajas, ostlemine
 • Sildid ja teated avalikus ruumis;
 • Köök ja tegevused köögis
 • Kõneteemaks inimeste hirmud ja foobiad
 • Lähisugulased (kes on kes ja millega tegeleb)
 • Väljendid ja fraasid, mille abil väljendatakse rõõmu, pettumust, kaastunnet, hirmu,ehmatust, kahtlust jne
 • Valik idioome (to hit a problem, over my head, get out of hand)
 • Numbrid, mida kohtame reisides
 • Arutleme teemal “sotsiaalne vastutus”
 • Sarnaste tähendustega sõnad
 • Raha ja maksmisega seotud sõnavara ja väljendid
 • Kõnes huvi üles näitamine ja uudishimu väljendamine
 • Sageli koos esinevad verbid ja määrsõnad (rain heavily, wait patiently, breathe deeply jne)
 • Kõneteemaks Harry Potter ja selle autor J.K Rowning
 • Telefoni teel suhtlemiseks vajalikke väljendeid

Grammatika:

Küsisõnad ja erinevat liiki küsimused. Täismineviku aktiivi ja passiivi lause. Kestva täismineviku moodustamine ja kasutamine. Määrsõnad (just, yet, already jt). Ajaväljendid (for 5 years, since the 1980s jt). Verbi mustrid (thinking of staying, make me feel jne). Kõnekeeles esinevaid lühendeid. Tingimuslaused II tüüp ja III tüüp. Tinglimuslausete tüübid koos (I, II ja III tüüp). Relatiivlaused (The man who…, The book that…, the city where…). Omadussõnade -ed ja -ing lõpud. Määrsõnade -ly lõpp. Kesksõnad (the woman driving…, the men seen…jne)

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks lugemise- ja kirjutamisülesandeid, tõlkelauseid jm.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on ideaalis väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur ja toetav roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Intermediate Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Intermediate Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 2.08.2023

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keel, kesktaseme III osa B2.1   
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme B2.1 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija

  • vestleb spontaanselt ja ladusalt, teeb seda ka talle võõramatel teemadel, selgitab ja põhjendab oma seisukohti. Soovi korral esitab küsimusi ja vastuargumente  ning on võimeline osalema vestluses üsna aktiivselt;
  • saab aru tavakõnest, enamasti ka pikematest ettekannetest, kõnedest, aruteludest, telefonikõnedest ja telesaadetest kas siis kui kõneleja räägib kiiresti;
  • lugedes saab aru ilukirjanduse, uudiste jm tekstide põhisisust ka võõrastel teemadel;
  • kirjutab keerukamaid tekste, (ametlikke ja isiklikke) kirju , kommenteerides ja põhjendades seisukohti, väljendades kirjas oma suhtumist, arvamusi ja vajadusi.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel on olemas B1.2 / B2.1 keeletase. Taseme teada saamiseks kutsume keeltekooli suuliseks keeletaseme määramiseks, mis võtab aega 20 minutit ning ei maksa midagi. Sellel kohtumisel saab inimene küsida kõike kursuse ja õppimise kohta, tutvuda õppematerjali ja klassiruumiga.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 120 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 1-3 korda nädalas, 2 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane ja kaasaegne koolitusklass (45 ruutmeetrit). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Intermediate 4th edition, peatükid 10-12, (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu 

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Kaasaegsed nutiseadmed ja nendega seonduv sõnavara
 • Räägime arhitektuurist ja hoonetest
 • Kõnekeele väljendid telefonikõnedes
 • Sherlock Holmes – loeme ja räägime
 • Kõneteemaks inimeste huvid ja tegevused internetiavarustes
 • Ühendverbid (…up ja …out) näiteks work sth out, make sth up
 • Väljendid, mille abil väljendada erinevaid suhtumisi ja tõenäosust (presumably, hopefully, unfortunately jt)
 • Räägime inimestest ajaloos, kes muutsid maailma
 • Fakt või väljamõeldis
 • Kõneteemaks ostlemine internetis
 • Liitsõnad ja nende kirjapilt
 • Millest kõnelevad ajalehed
 • Kõneteemaks metrood maailma suurlinnades

Grammatika:

Kaudne kõne (selle moodustamine, aegade nihkumine, jaatav, eitav ja küsilause).  Nimisõnafraasid (book, a book, the book, my book, some books…). Määrav ja umbmäärane artikkel (a/the). Omastav asesõna ja omadussõna (you, yours). Ülakoma erinevad kasutused (boy’s, boys’). Enesekohased asesõnad ja nende kasutamine (yourself, yourselves). Tõenäosust väljendavad modaalverbid (must be, can´t be, might be). Ajavormide kordamine.

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks lugemise- ja kirjutamisülesandeid, tõlkelauseid jm.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on ideaalis väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur ja toetav roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Intermediate Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Intermediate Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 12.08.2023

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Eesti keel algajatele A1

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme A1 saavutamine eesti keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • tutvustab ennast ja teisi, oskab tervitada ja hüvasti jätta;
 • räägib lihtlausetega ja lühidalt oma perest, elukohast ja tööst;
 • saab aru küsimustest ja vastatab neile kui need puudutavad teda ja tema lähiümbrust ning vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt;
 • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Eesti keelt õppida soovivad täiskasvanud, kes ei ole eesti keelt varem õppinud. Eeltingimused õppe alustamiseks puuduvad.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 220 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 100 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 2-3 korda nädalas, 2 või 3 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane koolitusklass (45 m2). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid:

Koolitus baseerub õpikul Tere – Eesti keele õpik algajatele 0 – A1, autorid Inga Mangus, Merge Simmul.  Õppija saab õpiku, mille eest eraldi tasuma ei pea. Lisaks võib õpetaja kasutada jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks annab õpetaja kord nädalas õppijatele ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks.  

Õppe sisu:

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Tutvumine, tutvumisfraasid, tähestik
 • Minu nimi on, mina olen
 • Numbrid, kellaaeg, kuud, nädalapäevad
 • Päritolu, keeled, rahvused
 • Elukoht, kus sa elad, oled
 • Telefoni suhtlus
 • Piletite ostmine
 • Takso tellimine
 • Poes ostmine, kaubad, tooted
 • Kohvikus, restorani, toitude tellimine
 • Minu sugulased
 • Dokumentide vormistamine
 • Pühad ja tähtpäevad

Grammatika:  

Lihtsamate pöördvormide kasutamine, ma ja da infinitiivi kasutamine, küsisõnaga KAS lausete moodustamine, käändevormistikuga tutvumine ja mitmuse moodustamine, järgarvsõnad, sise- ja väliskohakäänete kasutamine aja ja koha märkimiseks, erinevate käskude ja palvete edastamine, -ni, -na, -ta, -ga käänete erpära ja kasutusfunktsioonid. Eituse vormistamine.

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks anname pigem ainult lugemise- ja kirjutamisülesandeid.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse, kasutame põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni- ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Põhiõpikuna kasutatakse õpikut Tere, 2009, autorid, Inga Mangus ja Merge Simmul, kirjastus Kirjatark

Lisaks põhiõpikule kasutatakse õpiku juurde kuuluvaid lisamaterjale, nt interaktiivseid ülesandeid, samuti Keeleklikki ja internetis saadaolevat materjali Eesti keele kursus algajatele 0-A2 – Kingisepp, Ilves

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Kursuse on edukalt lõpetanud õppija, kes sooritab õpitul põhineva testi A1 tasemele. See on kõiki osaoskusi mõõtev kirjalik ja suuline test, mis loetakse edukalt sooritatuks, kui õppija saavutab 60 või rohkem protsenti maksimaalsest punktisummast, kusjuures ühegi osa punktisumma ei tohi olla 0.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
TUNNISTUSE saavad osalejad, kes on osalenud vähemalt 60% kontakttundides ja on edukalt sooritanud A1 taseme kursuse lõputesti.       

TÕENDI saavad soovi korral osalejad, kes on osalenud vähem kui 60% kontakttundides ja /või ei ole edukalt sooritanud testi. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 20.07.2023

 

Täienduskoolituse õppekava: Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus

 Kinnitatud Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga 05.05.2020  1.1-3/20/111

 Õppekavarühm: Keeleõpe

Õpiväljundid

 1. vestleb talle tuttavatel teemadel igapäeva situatsioonidest, kasutades lihtsat sõnavara
  2. kasutab tervitamiseks ning eneseväljenduseks sobivat sõnavara 
  3. moodustab lihtsamaid küsimusi
  4. saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest
 2. moodustab lihtsate fraaside abil kirjeldavaid lauseid oma perekonna ja teiste inimeste kohta
 3. kasutab lihtsaid lauseid ja fraase, et väljendada oma vajadusi

Õpingute alustamise tingimused

Õpingute alustamise tingimuseks on see, et õppijal on A1- tasemel olevad keeleteadmised. Õppija keeleoskust testitakse kõigi nelja osaoskuse puhul. Testi koostamisel võetakse  aluseks „Tere!” õpik (eesti keele õpik 0-A1 tasemele, I. Mangus ja M. Simmul) ja kui õppija on läbinud testi vähemalt 60%, on ta valmis alustama A2- taseme õpinguid. Testi koostamisel võetakse aluseks A1-taseme õpiväljundid.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Maht: 180 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 80 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas, kaks või kolm  akadeemilist tundi korraga.

Õppe sisu 

 1. Isikuandmed: isikuomadused, pere ja sugulased, iseloomuomadused, perekonnaseis, rahvus, päritolu, elukoht, välimus, kontaktandmed, töö, haridus
 2. Igapäevaelu: tegevused ja toimingud, tööl käimine, külalised, tähtpäevad
 3. Kodu ja keskkond: elukoha kirjeldus, elukoha ümbruse kirjeldus, lemmikloomad, majapidamistööd, kodutehnika
 4. Tervis: arstil käimine, kehaosad, apteegis käimine, enda eest hoolitsemine
 5. Vaba aeg: sportimine, meelelahutus, kinos ja teatris käimine, reisimine, hobid, muuseumide külastus, puhkamine
 6. Söök ja jook: toiduained, toidu valmistamine, kaupade ostmine, söögikohtade külastused
 7. Teenused: pank, juuksur, postkontor, haigla
 8. Loodus: kliima, ilmateade, ilmakaared, ilma kirjeldus, taimed, linnud, loomad, Eesti geograafiaga tutvumine
 9. Transport: tee juhatamine, liiklusvahendid
 10. Haridus: elukutsed, hariduse omandamine
 11. Suhted: sõbrad, töökaaslased, sünnipäevad ja muud üritused sõpradega, tutvumine
 12. Ostlemine: raha, sisseostude tegemine, kaubad, hinnad, kaupluste asukohad, lahtiolekuajad
 13. Kultuur ja keeled: keelte õppimine, kultuuriväärtustega tutvumine, traditsioonid

Grammatika:

 1. Nimisõna käänded ainsuses ja mitmuses
 2. Tegusõna pööramine nii lihtminevikus kui olevikus
 3. Põhi- ja järgarvud ning nende käänamine
 4. Isikuline asesõna
 5. Omadussõna võrdlusastmed
 6. Käskiv ja tingiv kõneviis
 7. Lõpetamata ja lõpetatud tegevus
 8. Sidesõnad, tagasõnad ja määrsõnad
 9. Omadussõna võrdlusastmed
 10. Sõnade järjekord lauses ja küsimuste moodustamine (Kes on kus? Kes on kes? Mis on mis? Jne)

Kuulamine: tekstide kuulamine helifailidelt, raadiost uudiste ja ilmateate kuulamine, jutustavate tekstide kuulamine ja seejärel ülesannete täitmine.

Kõnelemine: osaleb lühidialoogides, jutustab pildi järgi, tutvustab ennast ja oma tööd, proovib hääldada häälikuid korrektselt.

Lugemine: loeb häälega tekste ning tõlgib võõraid sõnu

Kirjutamine: kirjutab lühitekste kirjatähtedes, kirjutab kirja, enda eluloo kirjeldus.

Iseseisvaks tööks jäävad kodus õpikuülesanded, tekstide tõlkimised ning sõnade õppimine. Samuti sobib iseseisvaks tööks www.keeleklikk.ee keskkond. Iseseisva töö ülesandeks on õpitu kinnistamine.

Õppekeskkond

Meil on olemas 3 suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Koolitusruumid asuvad aadressil Lembitu 2A, Võru ning ruumid on rendilepinguga alates aastast 2010.

Õppematerjalide loend

 Koolitus on üles ehitatud õppekomplektile  „Tere jälle“ Inga Mangus ja Merge Simmul. 

Õppematerjalide loend:

 • Inga Mangus ja Merge Simmul “Tere jälle!. Eesti keele õpik A1 – A2. Textbook of Estonian A1 – A2″ 2014.
 • Inga Mangus ja Merge Simmul „Tere Jälle!“. Eesti keele õpik A1-A2. Vene keele baasil.
 • eki.ee
 • keeleklikk.ee

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpingud on lõpetatud kui inimene on osalenud vähemalt 60% auditoorsetes tundides. Tunnistuse saamiseks tuleb sooritada koolisisene kirjalik ja suuline test, mis kinnitab vajalike oskuste omandamist (punkt  „Õpiväljundid“). Eduka testi sooritamise puhul (60%) väljastab Reeder Koolitus OÜ tunnistuse. Testi tegemata jätmisel väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvuga. Lõputestina peab õppija kirjutama grammatiliselt võimalikult korrektse elulookirjelduse. Suuline test kujutab endast intervjuud õpetaja ja õppija vahel. Mõlemad testi punktid peavad hõlmama õpiväljundeid.

Koolitaja kvalifikatsioon

Koolitaja on filoloog või tal on eesti keele õpetaja kutse, omab eesti keele õpetamise kogemust inglise või vene keele baasil.

Registreerimise kuupäev: 05.05.2020
Registreerimisnumber: 1.1-3/20/111

 

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

 Täienduskoolituse õppekava: Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus

 Kinnitatud Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga 3.09.2020 nr 1.1-3/20/214

 Õppekavarühm: Keeleõpe

Õpiväljundid

 1. Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikestest lugudest tuttavatel teemadel, mille­ga puutub igapäevaselt kokku (tööl, koolis, vabal ajal jne)
 2. Kirjeldab lühikeste lausetega oma vajadusi, unistusi, olukordi, sündmusi, selgitada probleemi tuuma ja avaldada arvamust
 3. Sekkub arutellu, kui teema on tuttav
 4. Hääldus on arusaadav, kuigi võib esineda hääldusvigu ja võõrast aktsenti
 5. Mõistab lihtsamaid tekste, mille temaatika on seotud igapäevaeluga (perekond, hobid, töö, reisimine) ning eriala- või huvi­valdkonnaga
 6. Kirjutab tuttaval teemal lühikesi tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina
 7. Annab üsna täpselt edasi infot ja mõtteid, küsib teavet ja palub selgitusi ning annab neid ise
 8. Paneb kokku erinevatest allikatest pärineva info ning teeb sellest teisele lühikokkuvõtte
 9. Kasutab keskset sõnavara ja mõningaid üldtuntud fraase. Kui kõneaine või olukord on võõras, võib piiratud sõnavara põhjustada sõnastusraskusi ja kaudset väljendust, mille tõttu kannatab kõne ladusus

Õpingute alustamise tingimused

Õpingute alustamise tingimuseks on see, et õppijal on A2- tasemel olevad keeleteadmised. Õppija keeleoskust testitakse kõigi nelja osaoskuse puhul. Testi koostamisel võetakse  aluseks „Tere jälle!” õpik (eesti keele õpik A1-A2 tasemele, I. Mangus ja M. Simmul) ja kui õppija on läbinud testi vähemalt 60%, on ta valmis alustama B1- taseme õpinguid. Testi koostamisel võetakse aluseks A2-taseme õpiväljundid.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Maht: 250 akadeemilist tundi, millest 150 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 100 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas, kaks või kolm  akadeemilist tundi korraga.

Õppe sisu

 1. Endast ja teistest rääkimine: isikuomadused, pere ja sugulased, iseloomuomadused, perekonnaseis, rahvus, päritolu, elukoht, välimus, kontaktandmed, töö, haridus, huvialad
 2. Elukutse, amet ja töö: tegevused ja toimingud, tööpäeva kirjeldus, elukutse valiku selgitus, küsimuste esitamine ja samalaadsetele küsimustele vastamine töö kohta
 3. Haridus: küsida vestluskaaslaselt tema koolitee ja hariduse kohta ning ise samalaadsetele küsimustele vastata
 4. Teenindus: hankida nii vahetult suheldes kui ka telefonitsi ja interneti teel infot avaliku teeninduse kohta, anda seda infot teistele edasi või aidata seda saada, selgitada oma pöördumise põhjust
 5. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: oma pereelu kodus, tööl ja koolis, elamistingimused ja ruumid, argipäev, külalised
 6. Enesetunne ja tervis: enesetunde kirjeldamine, tervislik seisund, arstiaja broneerimine, hügieen, apteek ja raviasutused
 7. Vaba aeg ja meelelahutus: sportimine, meelelahutus, kinos ja teatris käimine, reisimine, hobid, muuseumide külastus, puhkamine
 8. Söök ja jook: toiduained, toidu valmistamine, söögikohtade külastused, vestlused klienditeenindajatega, toidu tellimine, info toidusisalduse kohta, reklaamist aru saamine
 9. Sisseostud ja hinnad: ostukohtade lahtiolekuajad, hinnad, ostudest jutustamine, hankida ja jagada infot erinevate poodide kohta
 10. Inimeste suhted ühiskonnas: sõbrad, kirjavahetus, üritused sõpradega
 11. Keskkond, kohad, loodus, ilm: kodukoha looduse ja vaatamisväärsuste kirjeldamine, ilmastiku ja kliima kirjeldamine, tee juhatamine ja küsimine, ilmateatest aru saamine, kaartide ja voldikute lugemine
 12. Kultuur ja keeled, keelte õppimine: info hankimine ja jagamine Eesti kultuuri kohta, leida teavet kultuurisündmuste kohta, kultuurisündmuse kirjeldamine
 13. Reisimine, transport, vaatamisväärsused: info hankimine ja jagamine reiside ja matkade kohta, ühistranspordi kasutamine, enda arusaadavaks tegemine töö- ja turismireisil, riigipiiri ületamisel, jutustada reisielamusest

Grammatika:

 1. Nimisõnad: nimisõna ainsuse ja mitmuse põhikäänded, mitmuse moodustamine, nimisõnade käänamine
 2. Tegusõnad: pööramine nii lihtminevikus, olevikus kui isikulises tegumoes, põhilised kõneviisid ning üksikud möönva kõneviisi vormid, ma– ja da– infinitiiv, modaalverbid, liht- ja ühendverbid
 3. Omadussõnad: omadussõna võrdlusastmed ja käänamine
 4. Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõnade käänamine ja ühildumine nimisõnadega
 5. Asesõnad: siduvad, küsivad ja isikulised asesõnad
 6. Kesksõnad
 7. Muutumatud sõnad
 8. Suur ja väike algustäht
 9. Kokku- ja lahku kirjutamise reeglid
 10. Sõnade järjekord lauses ja küsimuste moodustamine (Kes on kus? Kes on kes? Mis on mis? Jne)

Kuulamine: tekstide kuulamine helifailidelt, raadiost uudiste ja ilmateate kuulamine, jutustavate tekstide kuulamine ja seejärel ülesannete täitmine.

Kõnelemine: osaleb lühidialoogides, jutustab pildi järgi, tutvustab ennast ja oma tööd, proovib hääldada häälikuid korrektselt.

Lugemine: loeb häälega tekste ning tõlgib võõraid sõnu, saab aru teksti sisust

Kirjutamine: kirjutab lühitekste kirjatähtedes, kirjutab kirja, enda eluloo kirjeldus.

Iseseisvaks tööks jäävad kodus õpikuülesanded, tekstide tõlkimised ning sõnade õppimine. Samuti sobib iseseisvaks tööks www.keeleklikk.ee keskkond. Iseseisva töö ülesandeks on õpitu kinnistamine.

Õppekeskkond

 Meil on olemas 3 suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Koolitusruumid asuvad aadressil Lembitu 2A, Võru ning ruumid on rendilepinguga alates aastast 2010.

Õppematerjalide loend

 Põhiõpik on Kitsnik, M. 2012. Eesti keele õpik B1, B2. Tln: Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed

Õppematerjalide loend:

 • Inga Mangus ja Merge Simmul „Tere taas!“. Eesti keele õpik A2-B1. Vene keele baasil.
 • Kitsnik, M. 2012. Eesti keele õpik B1, B2. Tln: Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed
 • Kitsnik, M. 2012. Eesti keele töövihik B1, B2. Tln: Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed
 • Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“, 2015
 • Eesti Keele Sihtasutus 2014 “Eesti keele põhisõnavara sõnastik”, Eesti Keele Instituut
 • eki.ee
 • keeletee.ee
 • sonaveeb.ee
 • https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpingud on lõpetatud kui inimene on osalenud vähemalt 60% auditoorsetes tundides. Tunnistuse saamiseks tuleb sooritada koolisisene kirjalik ja suuline test, mis kinnitab vajalike oskuste omandamist (punkt  „Õpiväljundid“). Eduka testi sooritamise puhul (60%) väljastab Reeder Koolitus OÜ tunnistuse. Testi tegemata jätmisel väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvuga. Lõputestina peab õppija kirjutama grammatiliselt võimalikult korrektse elulookirjelduse. Suuline test kujutab endast intervjuud õpetaja ja õppija vahel. Mõlemad testi punktid peavad hõlmama õpiväljundeid.

Koolitaja kvalifikatsioon

Koolitaja on filoloog või tal on eesti keele õpetaja kutse, omab eesti keele õpetamise kogemust inglise või vene keele baasil.

Registreerimise kuupäev: 05.08.2020

 

Reeder Keeltekool õppekorralduse  alused:

 • Üldsätted
 • Reeder Keeltekooli (reg.kood 11975615) õppekorralduse alused on koostatud  lähtudes ettevõtte põhikirjast, Täiskasvanukoolituse seadusest ja teistest õigusaktidega  sätestatud põhimõtetest.

Reeder Keeltekooli põhiülesanne on pakkuda  täiskasvanutele keeleõpet. 

 • Avatud koolitused toimuvad koolituskalendri ajakava järgi. Avatud koolituste õppekavade ja ajakavadega saab tutvuda Reeder Keeltekooli kodulehel www.reeder.ee/kursused.
 • Võimaldame ka sisekoolitusi. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi kas meie ruumides aadressil Lembitu 2A Võru või tellija koolitusruumides tellijaga koos kokku pandud õppekavade alusel.
 • Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
 • Asjaajamise keel on eesti keel.
 • Kõigile koolitustele tuleb eelnevalt registreerida. Koolitusele saab registreerida kas kodulehel oleva registreerimisvormi, telefoni, e-maili kaudu või tulles kohale Lembitu 2A Võru II korrus.
 •  Õppijatega sõlmitakse koolitusleping.
 • Reeder Keeltekoolil on õigus kursusi edasi lükata või ära jätta, kui kursus ei tule kokku (pole piisavalt õppijaid). Koolituse edasilükkamisest või ära jätmisest teavitatakse registreerujaid kas e-maili või telefoni teel.
 •  Koolitus loetakse läbituks  ja väljastatakse tõend või tunnistus vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.
 • Õppemaksu tasumine
 • Õppemaksu tasumine toimub  õppijale saadetud arve alusel  ülekandega Reeder Keeltekooli arvelduskontole.
 • Õppemaksu tasumine pikemate koolituste puhul toimub  kuuarvete või osamaksete alusel. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest. Õppemaksu mitmes osas tasumine ei tähenda, et õpingute katkestamisel vabastatakse õppija järgnevate osamaksete tasumisest.
 • Koolitusest loobumisel õppetasu ei tagastada..
 • Arvel näidatud maksetähtajaks arve  tasumata jätmisel ja korduval meeldetuletusel on meil õigus õpilane keeltekooli nimekirjast välja arvata ja vajadusel võlgnevus edastada inakssofirmale.
 • Lühemate koolituse 40 ak tundi  ja alla selle on keeltekoolil õigus kogu kursus ettemaksu arvena vormistada. 
 • Arvete maksmata jätmisel tuletame võlgnevusi  meelde e-kirja või telefoni teel. Info saadame samale meilile mille õppija on meile edastanud.
 • Õppija õigused ja kohustused.
 • Õppijal on õigus enne koolitust tutvuda Reeder Keeltekooli õppekorralduse aluste ja õppekavadega ning saada täiendavat infot koolituse kohta.
 • Võimaldame õppijal oma taset testida suulise vestluse põhjal (vajadusel ka  kirjaliku testi alusel)
 • Koolitataval on õigus valida sobib grupp oma keeletasemele ja vastavalt enda võimalustele ning saada õpet vastavalt õppekavale ette nähtud mahus ja ajal.
 • Võimaldame koolitataval koolitusperioodi jooksul gruppi vahetada, kui grupp vastab tema tasemele ja uues grupis on vabu kohti.
 • Õppijal on kohustus meie poolt väljastavad arved tasuda õigeaegselt ka siis kui koolitatav pole saanud kõigist tundidest osa võtta.
 • Väljastatavad dokumendid.

Tunnitusi ja tõendeid väljastame elektrooniliselt või paberkandjal ja eesti keeles.

 • Isikuandmete töötlemine
 • Reeder Keeltekool kogub õppijate kohta järgmiseid andmeid: nimi, kontaktandmed ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse väljastamiseks ja hilisemaks tulumaksu tagastuse andmete esitamiseks (tulenevalt täiskasvanute koolituse seadusest)

Kõiki isikuandemeid käideldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Täpsem info www.reeder.ee/  isikuandmete kaitse

 • Vaidluste lahendamine
 • Kooli ja õppijate vahel tekkinud eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Vaidlused mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel lahendatakse seaduses ettenähtud  korras.
 • Reeder Keeltekooli õppekorralduse alused kehtivad alates 27.08.2020

Reeder Keeltekooli kvaliteedi tagamise alused. 

 • Reeder Keeltekooli kvaliteedi tagamise alused. 

  Üldsätted

  • Reeder Keeltekooli (reg.kood 11975615) kvaliteedi tagamise alused on koostatud lähtudes Täiskasvanu koolituse seadusest, asutuse põhikirjast ja õppekorralduse alustest. Kvaliteedi tagamise alused on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks.
  • Reeder Keeltekooli eesmärk on korraldada võõrkeele kursuseid erinevatele võõrkeeltele ja keeletasemetele.

   Õppekavad

   • Täiendkoolituse aluseks on Reeder Keeltekooli õppekavad, mis on avalikustatud keeltekooli kodulehel www.reeder.ee. Asutusel on olemas õppekavade väljatöötamise ja arendamise põhimõtted ja neid rakendatakse praktikas. Õppekavad on välja töötatud sihtrühma ja/või tööturu vajadustest lähtuvalt. Kus võimalik, toetutakse valdkondlikele uuringutele (nt OSKA), ja kus asjakohane, lähtutakse valdkondlikest regulatsioonidest (nt määrused, rahvusvahelised standardid) või kutsestandarditest. Asutuses vaadatakse regulaarselt üle õppekavad, selgitatakse välja nende arenguvajadused, kasutades õppijate, koolitajate jt osapoolte (nt tööandjad) tagasisidet, ning uuendatakse õppekavasid, püüeldes parima kvaliteedi poole. 
   • Keeltekooli õppekavade väljatöötamise ja arendamise põhimõtted on alati tulenenud mõeldes eelkõige meie väikelinnas töötavale ja pere kõrvalt õppivale inimesele. 
   • Õppekavad vaadatake üle üks kord aastat, enne uue õppeaasta algust.

   Koolitajad

   • Meie koolitajatel on olemas filoloogi haridus ja/või täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus ja täiskasvanute õpetamise kogemus. Info meie õpetajate kohta on saadaval Reeder Keeltekooli kodulehel www.reeder.ee/meie, kus on kirjeldatud koolitajate õpi- ja töökogemus.
   • Koolitajate tööd hinnatakse õppijate nii suulise kui ka kirjaliku tagasiside põhjal koolituse lõpus. Samuti küsime suulist tagasisidet koolituse kestel.

   Õppekeskkond

   • Kõigile meie  avalikele koolitustele tuleb  ennast registreerida. Koolitusele saab registreerida kas kodulehel www.reeder.ee täites registreerimisvormi, meie kontoris Lembitu 2A  Võru või meili ja telefoni teel.
   • Koolitusgruppidesse  proovime kokku panna võimalikult  saranse keeletasemega ja oskustega õppijad. Selle saavutamiseks  testime  õppijaid  suulise vestluse põhjal, vajadusel ka kirjaliku testi põhjal. Soovi korral võimadame ka grupi vahetust, juhul kui teistes gruppides on vabu kohti.
   • Kõigi koolitusele registreerunutega võtame ühendust paar päeva enne koolituse algust meili teel, kus on info kogu koolituse kohta, vajadusel ka telefoni või SMS teel.
   • Sõlmime õppijatega koolituslepingu, milles on kirjas mõlema osapoole kohutused ja õigused.
   • Koolituse jooksul loome õppimist toetava keskkonna, kasutades selleks erinevaid võimalusi. (Koolitajad on meili teel iganädalases suhtluses õppijatega, et neid motiveerida ja aidata parema tulemuse saavutamisel).
   • Reeder Keeltekooli ruumid asuvad Võrus Lembitu 2A, kus on olemas koolitusklass ja kontor. Koolitusklass mahutab kuni 12 õppijat.
   • Koolitusklassis on olemas korralik valgustus, tahvel, õppelauad ja toolid arvuti ja esitlusvahendid ja wifi ühendus. Ruumis on kohvinurk koos kraanikausiga. Kontoris on printimise- ja paljundamise võimalus. Keeltekooli ruumidesse pääseb liftiga ka liikumispuudega inimene.
   • Koolitusruum, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohtuse nõuetele.
   • Väljaspool meie ruume toimuvate koolituste puhul lähtume samadest põhimõtetest.
   • Õpetamisel kasutame iga keele jaoks sobivaid õpikuid, mille õppija ostab ise välja. Õpikute hinnakiri on kodulehel. Lisamaterjalid on koolituse hinna sees. 
   • Õppegruppide suurused on erinevad. Grupi suurused ja hinnad on välja toodud meie kodulehel https://reeder.ee/hinnakiri/
   • Koolituse lõpus väljastame õppijale kas tõendi või tunnistuse vastavalt täiskasvanukoolituse seaduses tulenevatele nõuetele.

   Tagaside kogumine

   Koolituste lõpus väljastame osalejatele tagasiside küsimustiku, kus nad saavad anda hinnangu kursuse sisule, koolitajale ja üldisele korraldusele. Õppijad saavad ka kursuse jooksul teha ettepanekuid meie töö efektiivsemaks muutmiseks. Küsime tagasisidet ka koolituse rahastajatelt.

   Õppijaid innustatakse andma koolitajale tagasisidet õppimise ja õpetamise protsessi kohta. Tagasisidet kogutakse süsteemselt. Tagasiside küsimused kajastavad koolituse erinevaid aspekte, näiteks õppijate rahulolu õppesisu, meetodite, hindamise, õppe mahu ja koolitajaga. Tagasiside tulemusi analüüsitakse ja arvestatakse õppeprotsessi parendamisel. Isikuandmete kogumine

   Isikuandmeid kogume vasvalt isikuandmete kaitse seadusele. Täpsem info selle kohta on üleval meie kodulehel www.reeder.ee/oppekavad

   Täiendav info: email: reeder(at)reeder.ee

Reeder Koolitus OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

 • Isikuandmete kogumisel lähtume õigusaktidest ning kogume ainult neid andmeid, mis on vajalikud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, lepingute sõlmimiseks.
 • Rakendame erinevaid organisatsioonilisi meetmeid isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks.
 • Meie töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest.
 • Me ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on isiku nõusolek.
 • Igal inimesel on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning nõuda oma isikuandmete parandamist, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.

Kogume järgmisi  isikuandmeid:

 • Me küsime oma klientidelt järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, elukoha aadress).
 • Tulenevalt täiskasvanute koolituse seadusest väljastame edukalt keelekoolituse läbinule tunnistuse või tõendi, millele läheb lisaks koolitusel osalenud isiku nimele ka isikukood.
 • Et eraisikud saaksid koolituskulu tulust maha arvata, esitame Maksu- ja Tolliametile andmed (nimi ja isikukood) inimeste poolt tasutud koolituskulude kohta. 
 • Andmeid kasutame ka selleks, et edastada koolitatavale koolitusega seotud korralduslikku infot, koolitusmaterjale ja infokirju, küsida osalemise kohta kinnitust, saata arveid ning soovijatele koolituse läbimisel väljastatav dokument.
 • Maksuseadustest tulenevalt vajame kliendi nime ja aadressi arvete koostamiseks.Samuti kui arve saaja on teine eraisik või juriidiline isik siis tema nime ja aadressi

Töötleme järgmiseid klientide isikuandmeid:

 • Koolituse nimetus, millele õppija meie kontoris või kodulehel on registreerinud;
 • Õppijatele väljastatud tunnistused ja tõendid. Kord aastas esitame tegevusnäitajad Eesti Hariduse Infosüsteemi.
 • Andmed koolitusel osalemise kohta. Informatsioonist sõltub, kas meil on õigus väljastada õppijale koolituse läbimist tõendav dokument või mitte (vastvalt täiskasvanu koolitamise seadusele).
 • Koolitustasud, et esitada Maksu- ja tolliametile andmed füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude kohta.

Kellega me isikuandmeid jagame?

 • Õppija nime ja e-posti aadressi edastame koolitust läbiviivale õpetajale. E-posti aadresse kasutab õpetajalt õppijatele koduste tööde saatmiseks.
 • Seadusest tulenevalt peame oma klientide kohta esitama andmeid järelevalve- ja korrakaitseasutustele, kui meilt mingil põhjusel ja seaduslikul alusel selliseid andmeid nõutakse.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame seni, kuni see on vajalik või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

 

Küsimuste korral palun saatke e-mail info@reeder.ee.

 -Muutuste saavutamine keeleõppes võtab aega. Võõrkeelt ei ole võimalik kiiresti õppida. Arvestama peab aastatega, mille jooksul peaks õppija tegema ka individuaalselt tööd.

–  Keeleoskust ei saa keegi väljaspoolt anda. Tulemused keeleõppes sõltuvad õppija enda tehtud tööst. Õpetaja töö on luua loogiline süsteem ja viia õppija samm-sammult edasi.

– Keelt SUUDAB õppida IGAÜKS! Inimesed on erinevad, nad vaid õpivad erinevalt ja omandavad erineva kiirusga.

– Keelt ei saa õppida vigu tegemata, vigane keel on keeleõppes normaalne.

– Keel koosneb grammatikast, sõnadest ja väljenditest, viimaseid tuleb teadlikult pähe õppida ja harjutada.

– Keeleõpe pole sprint vaid maraton, varu endale aega ja kannatlikkust iseendaga!

Reeder Koolitus OÜ Koolitusleping

                                                                                                           Kuupäev:

Reeder Koolitus OÜ (edaspidi nimetatud Reeder Keeltekool), registrikood 11975615, mida esindab juhatuse liige Ulvi Reeder ja õppija…………………………………. isikukoodiga  ……………………………. (edaspidi nimetatud Õppija), keda nimetatakse edaspidi Pool või koos Pooled, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:

1.Lepingu tingimused:

1.1 Reeder Keeltekoolil on kohustus õpetada Õppijale võõrkeelt vastavalt õppekavadele, tunniplaanile ning vastava rühma tasemele ja õppemahule. Õppija on kohustatud selle eest tasuma  õppemaksu.

1.2 Õppetöö toimub vastavalt rühma tunniplaanile. Tunni aega võib mõjuval põhjusel muuta. Selline tund toimub kas ette või tagantjärele või need annab asendusõpetaja või toimub tund veebi vahendusel. Reeder Keeltekool ei võta vastutust vääramatu jõu tõttu ära jäävate tundide eest. Riigipühadel on kool suletud ja õppetööd ei toimu.

1.3 Reeder Koolitus OÜ-l on valmisolek koolitusi läbi viia distantsõppena, kui koolituse toimumise ajahetkel on Eesti Vabariigis kehtivaid COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks või ennetamiseks kehtestatud piiranguid ja nõudeid ning Terviseameti ja Haridus – ja Teadusministeeriumi antavaid juhiseid ja soovitusi. Distantsõpe on vastavalt tunniplaanile toimuvate õppetundide läbiviimine reaalajas veebikeskkonnas, mille puhul on koolitatavate liitumine ja lahkumine tuvastatav. 

1.4 Tundide maht  kokku on ……… akadeemilist tundi.  Üks akadeemiline tund on 45 minutit.  

1.5 Õppetöö läbiviimise kohaks on  Reeder Keeltekooli koolitusklassid aadressil Lembitu 2A Võru linn.

1.6.Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

2. Õppemaks 

2.1  Ühe akadeemilise tunni hind on  ……. eurot koos käibemaksuga. Kogu kursuse tasu on ……..… eurot koos käibemaksuga  ja tasumiseks on 3 varianti (märgi enda jaoks sobivaim):

 • Igakuine
 • Kahes osas
 • Ühes osas

Kui õppija liitub poole kursuse pealt, siis esimene arve väljastatakse jooksval kuul, vastavalt sellele, kui mitu tundi käesoleval kalendrikuul järele on jäänud. Tulles keeltekooli, võtab Õppija endale koha grupis ning kohustuse maksta kogu kursuse eest, isegi kui ta katkestab õpingud. 

2.2 Reeder Keeltekool väljastab arve jooksva kuu eest iga kuu viiendaks kuupäevaks. Reeder Keeltekool ei kompenseeri tunde, mis toimusid, kuid millest Õppija puudus.

2.3  Kui õppija ei saa enam jätkata mõjuvatel põhjustel, tuleb sellest  Reeder Keeltekooli teavitada koheselt. 

2.4. Reedel Keeltekoolil on õigus kursust edasi lükata kuni üks kuu või kursus ära jätta, kui kolm tööpäeva enne kursuse algust on õpperühma registreerunud vähem õppijaid, kui on vajalik kursuse täitumiseks.

2.5. Õppemaksule lisandub õppematerjalide maksumus vastavalt meie hinnakirjale.
2.6. Õppemaks tasutakse Reeder Koolitus OÜ arveldusarvele LHV pangas, konto nr EE357700771000777280

3. Lepingu jõustumine ja lõppemine
3.1. Leping jõustub alates lepingu sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni kõikide lepinguliste kohustuste täitmiseni või Lepingu ülesütlemiseni Poolte poolt või  muul seaduses ette nähtud alusel.
3.2. Õppijal on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest Reeder Keeltekooli e-maili või telefoni teel aga Õppijale jääb kohustus tasuda oma õppemaks kogu õppeperioodi eest, et tagada teistele stabiilne keeleõpe.
3.3. Reedel Keeltekoolil on õigus Leping ühepoolselt üles öelda mõjuvatel põhjustel, milleks on eelkõige õppemaksu tasumata jätmine.

3.4 Eeldame, et õppija on tutvunud meie kodulehel www.reeder.ee olevate õppekorralduste alustega, kursuste info ja hinnakirjaga. 

4. Lõppsätted
4.1. Lepingust tõusvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.
4.2. Leping on koostatud eesti keeles ja kahes eksemplaris, millest üks jääb Reeder Keeltekoolile ja teine Õppijale.

5. Isikuandmete kasutamine

5.1 Isikuandmete kogumisel lähtume õigusaktidest ning kogume ainult neid andmeid, mis on vajalikud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks. Me küsime oma klientidelt järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, elukoha aadress). Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel. Täpsemat infot isikukaitse andmete kasutamise ja  töötlemise kohta  leiate Reeder Koolitus OÜ kodulehel.

Ulvi Reeder                                               Õppija nimi: 

Reeder Koolitus OÜ                                  Aadress:

Reg. 11975615                                          Telefon:

Lembitu 2a Võru                                       E-mail:

                                                                   

                                                                   Kui arve maksja on keegi teine -siia andmed:                                                Nimi: (ettevõte)

                                                                   Aadress:

                                                                   E-mail:

Allkiri…………………………                  Allkiri.….……………………………                                                        

Reeder keeltekoolis jaotub INGLISE KEELE õpe alltoodud kursusteks ja õppekavadeks (kui ei ole tellijaga kokku lepitud teisiti). Sobiva kursuse ja taseme määramiseks palume tulla kohapeale olles eelnevalt aja kokku leppinud. Aitame leida teile sobivaima taseme ja grupi.

Kursuse maht ja intensiivsus on aastate jooksul välja kujunenud nende õppijate järgi  kes teevad seda oma töö ja pere kõrvalt.

ALGTASE ehk A1.1       

Kursus neile, kes pole kunagi inglise keelt koolis ega kursustel õppinud. Õpik: Beginner (Headway)

Elementaartaseme kursused (allpool) on neile, kes on kunagi koolist inglise keelt õppinud, kuid soovivad seda uuesti suhteliselt algusest teha. Samuti on kursus mõeldud äsja A1 taseme kursuse läbinuile.     

ELEMENTAARTASEME I osa ehk A1.2  Õpik: Elementary (Headway) esimene pool.

ELEMENTAARTASEME II osa ehk A2.1 Õpik: Elementary (Headway) teine pool.

EEL-KESKTASEME I osa ehk A2.2  Õpik: Pre-intermediate (Headway) esimene pool.

EEL-KESKTASEME II osa ehk B1.1 Õpik: Pre-intermediate (Headway) teine pool.

 

Kesktase on jaotatud kolmeks osaks.

KESKTASEME I osa ehk B1.2 Õpik: Intermediate (Headway) unit 1-5.         

KESKTASEME II osa ehk B1.2 / B2.1 Õpik: Intermediate (Headway) unit 6-9.         

KESKTASEME III osa ehk B2.1 Õpik: Intermediate (Headway) unit 10-12 ja kogu õpiku materjali kordamine ning harjutamine.

 

 

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keele algajatele A1.1

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme A1.1 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • tutvustab ennast ja teisi, oskab tervitada ja hüvasti jätta, kasutab elemetaarseid viisakusväljendeid ning räägib lihtlausetega lühidalt endast ja oma perest;
 • saab aru kõnest, kui teemad puudutavad teda ning vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt, kui kõne on esitatud visuaalsete vahenditega ja kui öeldut vajadusel korratakse;
 • lugedes saab aru lihtsamatest sõnadest, lühikestest lausetest ja infost mis on talle hetkel oluline;
 • kirjutab lühilauseid ja täidab lihtsamaid ankeete isikliku infoga.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kes ei ole inglise keelt varem õppinud. Eeltingimused õppe alustamiseks puuduvad.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 120 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 2-3 korda nädalas, 2 või 3 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane koolitusklass (45 m2). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Beginner 4th edition (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu:

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Mina ja minu perekond.
 • Minu sõbrad ja elukoht.
 • Töö, ametid, tegevused.
 • Hobid, vaba aeg, spordialade nimetused.
 • Toiduainete nimetused, väljas söömine.
 • Ostlemine, hinna ütlemine.
 • Linnas ja maal.
 • Tee küsimine ja juhatamine
 • Riigid ja keeled.
 • Esmased viisakusväljendi
 • Tähestik.
 • Numbrid, telefoninumbrid, kella ütlemine.
 • Nädalapäevad, kuud.

Grammatika:

Lihtolevik (to be), lihtoleviku verb, isikuline ja omastav asesõna, nimisõna ainsus ja mitmus, umbmäärane artikkel, omadussõna (hea, halb jt), sagedusmäärsõna (tihti, mõnikord jt), küsisõna, eessõna ajamääruses (on, in). There is / are konstruktsioon, Can/can´t, lihtminevik (was/were, could), määrsõna, eessõna kohamääruses (in, on, near jt). Lihtminevik (reeglipärased ja ebareeglipärased verbid), küsimuste ja eituste moodustamine). Hulgamäärused (some, any, much, many), viisakusvorm I like vs I´d like. Kestva oleviku (present continuous) esmane funktsioon (tegevus praegusel momendil).

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks anname pigem ainult lugemise- ja kirjutamisülesandeid.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Beginner Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Beginner Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 14.07.2023

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keel, elementaartaseme I osa. A1.2

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme A1.2 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija

 • räägib lühidalt oma elust, tööst, perest ja kodust ning väljendab vajadusi mis on talle hetkel olulised;
 • saab kuulates aru aeglasest ja lihtsast kõnest, kui teema on talle tuttav kui öeldut vajadusel korratakse;
 • lugedes saab aru lühikese ja lihtsa teksti põhisisust, kui teema on talle tuttav ning ta saab teksti lugeda mitu korda;
 • kirjutab lühikesi ja lihtsaid lauseid enda või ümbritseva kohta, et edastada esmast infot.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel on olemas A1.1 keeletase. Taseme teada saamiseks kutsume keeltekooli suuliseks keeletaseme määramiseks, mis võtab aega 15-20 minutit ning ei maksa midagi. Sellel kohtumisel saab inimene küsida kõike kursuse ja õppimise kohta, tutvuda õppematerjali ja klassiruumiga.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 120 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 2-3 korda nädalas, 2 või 3 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane koolitusklass (45 m2). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Elementary 4th edition, peatükid 1-6,  (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Isiklik informatsioon, endast kõnelemine
 • Vestluse alustamine ja tuttavaks saamine
 • Viisakusväljendid
 • Küsimused, et tunda huvi kellegi vastu
 • Pereliikmete nimetamine (onu, tädi jne)
 • Tööd ja ametid
 • Vaba ajaga seonduv sõnavara
 • Kodud, ruumid ja majapidamistarbed
 • Esmavajalikud omadussõnad
 • Oskustest ja võimekusest kõnelemine
 • Numbrid ja järgarvud
 • Kuupäevade ütlemine
 • Igapäevased tegusõnad
 • Tundeid ja emotsioone puudutav sõnavara

Grammatika:

Lihtoleviku ja lihtmineviku (ma olen, ma olin) jaatav, eitav ja küsiv lause. Küsisõnad (kes, kus jne). Eessõnad kohamääruses (taga, kõrval jt). There is / are laused. Modaalverbid can/could (ma oskan, oskasin) kasutamine. Lihtmineviku (reeglipärased ja ebareeglipärased verbid), küsimuste ja eituste moodustamine. Määrsõnade moodustamine (hea-hästi, rõõmus-rõõmsalt jne).

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks anname pigem ainult lugemise- ja kirjutamisülesandeid.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Elementary Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Elementary Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60% , kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 19.07.2023

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keel, elementaartaseme II osa  A2.1 

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme A2.1 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • räägib üsna detailselt talle tuttavatest teemadest kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara;
 • saab kuulates aru selgest ja lihtsast kõnest, kui kõneleja kasutab lühikesi lauseid ja hääldab selgesti ning kui teema on talle tuttav;
 • lugedes saab aru isikliku kirja ning lühikese ja lihtsa teksti põhisisust, kui teema on talle tuttav;
 • kirjutab lihtsa teksti talle olulistel teemadel, kasutades lihtlauseid.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel on olemas A1 keeletase. Taseme teada saamiseks kutsume keeltekooli suuliseks keeletaseme määramiseks, mis võtab aega 20 minutit ning ei maksa midagi. Sellel kohtumisel saab inimene küsida kõike kursuse ja õppimise kohta, tutvuda õppematerjali ja klassiruumiga.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 120 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 1-3 korda nädalas, 2 või 3 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane ja kaasaegne koolitusklass (45 ruutmeetrit). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Elementary 4th edition, peatükid 7-12, (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Oma elust kõnelemine
 • Pühad ja tähtpäevad
 • Toidud ja toidu valmistamine
 • Linnad ja tee juhatamine
 • Riided ja välimuse kirjeldamine
 • Igapäevaesemete nimetused
 • Oma kodu kirjeldamine
 • Valik uusi tegusõnu ja väljendeid
 • Puhkusest kõnelemine
 • Ettepanekute tegemine
 • Transport ja reisimine
 • Ilmaga seotud sõnavara
 • Festivalid, kontsertid, etendused
 • Iseloomu kirjeldamine
 • Räägime oma eilsest, tänasest ja homsest päevast

Grammatika:

Lihtmineviku verb (jaatav, eitav ja küsiv lause). Eessõnad ajamääruses ja kohamääruses.  I like ja I`d like vahe ja kasutamine. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad. Kesk-ja ülivõrre. Much ja many. Kestva oleviku moodustamine ja kasutamine. Kestva oleviku ja lihtoleviku erinevus. Going to tuleviku moodustamine ja kasutamine. Täismineviku moodustamine ja kasutamine. Täismineviku ja lihtmineviku erinevus.

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks lugemise- ja kirjutamisülesandeid, tõlkelauseid jm.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on ideaalis väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur ja toetav roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Elementary Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Elementary Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60% , kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 19.07.2023

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keel, eel-kesktaseme I osa  A2.2 

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme A2.2 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • vestleb talle tuttavatel ja teda huvitavatel erinevatel teemadel, suudab oma seiskukohti selgitada;
 • saab aru aeglasest tavakõnest ja ettekannete põhisisust kui teema on talle tuttav;
 • lugedes mõistab selget ja loogilist teksti, suudab leida teda huvitava informatsiooni (uudised, reklaam, menüüd jne);
 • kirjutab lühikese, informatiivse või kirjeldava teksti.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel on olemas A2.1 keeletase. Taseme teada saamiseks kutsume keeltekooli suuliseks keeletaseme määramiseks, mis võtab aega 20 minutit ning ei maksa midagi. Sellel kohtumisel saab inimene küsida kõike kursuse ja õppimise kohta, tutvuda õppematerjali ja klassiruumiga.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 180 akadeemilist tundi, millest 90 tundi on auditoorne töö ning 90 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 1 korda nädalas, 3 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane ja kaasaegne koolitusklass (45 ruutmeetrit). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Pre-intermediate 4th edition, peatükid 1-6, (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu:

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Isiklik informatsioon (küsimused ja vastused)
 • Oma arvamuse avaldamine
 • Uudised
 • Soovide ja vajaduste väljendamine
 • Kohtumispaiga- ja aja kokkuleppimine
 • Pereliikmete ja sõprade kirjeldamine
 • Oma riigist ja kodulinnast kõnelemine
 • Valik uusi tegusõnu ja väljendeid
 • Reisimine Londonis
 • Tunnete kirjeldamine
 • Tervitamine igapäevaelus
 • Meie naabrid ja naabruskond
 • Rahvaste toidud
 • Kindlustunde ja kahtluste väljendamine
 • Räägime järgmisest nädalast, kuust ja aastast (tulevikuplaanidest)

Grammatika:

Mineviku, oleviku, tuleviku kordamine ja harjutamine. Kestev minevik – selle funktsioon ja kasutamine. Lihtmineviku ja kestva mineviku võrdlemine. Määrsõnad (hästi, halvasti, kiiresti jne).  Some, any, every ja nokasutamine. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad erinevates lausetes. Artiklite a /an / the kasutamine. Going to ja will tuleviku erinevus ja kasutamine. Küsimused What is it like ja What does it look like tähendus ja kasutamine. Kesk – ja ülivõrre lauses. Sidesõnad.

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks lugemise- ja kirjutamisülesandeid, tõlkelauseid jm.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on ideaalis väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur ja toetav roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Pre-intermediate Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Pre-intermediate Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 21.07.2023

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keel, eel-kesktaseme II osa  B1.1 

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme B1.1 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • vestleb ettevalmistuseta erinevatel talle olulistel teemadel, kirjeldades kogemusi ja seisukohti, kasutades liitlauseid;
 • saab aru tavakõnest ja ettekannetete põhisisust, osaliselt ka võõramatel teemadel;
 • lugedes saab aru tema töö või huvidega seotud tekstist, isiklikest ja ametlikest kirjadest;
 • kirjutab lühikesi isiklikke ja tööalaseid kirju ning lihtsamaid tekste talle tuttavatel teemadel.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel on olemas A2.2 keeletase. Taseme teada saamiseks kutsume keeltekooli suuliseks keeletaseme määramiseks, mis võtab aega 20 minutit ning ei maksa midagi. Sellel kohtumisel saab inimene küsida kõike kursuse ja õppimise kohta, tutvuda õppematerjali ja klassiruumiga.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 120 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 1-3 korda nädalas, 2 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane ja kaasaegne koolitusklass (45 ruutmeetrit). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Pre-intermediate 4th edition, peatükid 7-12, (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Minu perekonna ajalugu
 • Sünd, surm, abiellumine (õnnesoovid, kaastundeavaldused)
 • Nõustumine ja keeldumine
 • Arsti juures vajaminev sõnavara
 • Terve või haige, kuidas sa ennast tunned
 • Rõivad ja mood
 • Raamatud, filmid, nende autorid
 • Telefonitsi suhtlemine
 • Internetiga seotud sõnavara
 • Poolt ja vastu argumentide esitamine
 • Head ja halvad uudised
 • Pole ammu näinud – taaskohtumine
 • Meie universum
 • Kaasaegne, modernne elu
 • Dilemmad elu ristteel
 • Minu tulevikuplaanid ja kavatsused

Grammatika:

Ennemineviku kasutamine (jaatav, eitav ja küsilause). Ennemineviku, täismineviku ja lihtmineviku erinevused. Modaalverbide harjutamine. Sidesõnad ja prepositsioonid. Passiivlaused (lihtolevik, lihtminevik, will tulevik; nende jaatavad, eitavad ja küsilaused). Passiivilause ja aktiivilause erinevused. Kestva täismineviku kasutamine (jaatav, eitav ja küsilause). Tingimuslaused I tüüp. Tinglimuslaused II tüüp. Seniõpitud ajavormide kõrvutamine ja harjutamine.

Õppemeetodid:

Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks lugemise- ja kirjutamisülesandeid, tõlkelauseid jm.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on ideaalis väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur ja toetav roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Pre-intermediate Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Pre-intermediate Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 28.07.2023

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keel, kesktaseme I osa  B1.2    
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme B1.2 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • vestleb ettevalmistuseta talle tuttavatel ja ka võõramatel teemadel, kasutab liitlauseid, selgitab ja põhjendab oma seisukohti;
 • saab tavakõnest ja enamasti ka ettekannete, telesaadete, raadiosaadete ning telefonikõnede sisust;
 • lugedes saab aru ilukirjanduse ja uudiste tekstide põhisisust ja seda ka võõramatel teemadel;
 • kirjutab lihtsaid tekste ja kirju, väljendab kirjas oma kogemusi, vajadusi ja arvamusi.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel on olemas B1.1 keeletase. Taseme teada saamiseks kutsume keeltekooli suuliseks keeletaseme määramiseks, mis võtab aega 20 minutit ning ei maksa midagi. Sellel kohtumisel saab inimene küsida kõike kursuse ja õppimise kohta, tutvuda õppematerjali ja klassiruumiga.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 120 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 1-3 korda nädalas, 2 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane ja kaasaegne koolitusklass (45 ruutmeetrit). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Intermediate 4th edition, peatükid 1-5, (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Inimeste erinevad elustiilid
 • Palvete ja pöördumistega seotud väljendid
 • Tööintervjuud
 • Räägime lähemalt oma igapäevatööst
 • Vaba aja veetmisega seonduvad tegevused
 • Vestluse alustamine ja lõpetamine
 • Kahtluse ja kindlustunde väljendamine
 • Sarnaste sõnade hääldamine
 • Valik ühendtegusõnu (take off, put on jt)
 • Arvamuse avaldamine
 • Sõnade eesliited ja järelliited
 • Kohtumiste ja ürituste korraldamisega seotud sõnavara ja väljendid
 • Teadlaste tulevikuprognoosid
 • Kliima ja ilm
 • Keskkond ja sealsed muutused
 • Teismelised ja videomängud

Grammatika:

Seniõpitud ajavormide nimetamine, kordamine, kõrvutamine ja harjutamine. Küsisõnad ja lühivastused, abiverbid. Lihtoleviku ja kesteva oleviku aktiivi ja passiivi laused. Lihtmineviku ja kesteva mineviku aktiivi ja passiivi laused. Täismineviku aktiivi ja passiivi laused. Used to… kasutamine mineviku lauses. Modaalverbid. Kolme tulevikuvormi võrdlemine ja kasutamine (will, going to, present continuous). May, might, could abil tuleviku väljendamine.

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks lugemise- ja kirjutamisülesandeid, tõlkelauseid jm.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on ideaalis väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur ja toetav roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Intermediate Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Intermediate Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 2.08.2023

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keel, kesktaseme II osa  B1.2 / B2.1   
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme B1.2 / B2.1 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

  • vestleb, arutleb ja argumenteerib ettevalmistuseta erinevatel teemadel, tehes seda üsna ladusalt;
  • saab aru kiiremast tavakõnest, diskussioonidest, ettekannetest, telefonikõnedest,  raadio- ja telesaadetest ;
  • lugedes saab aru tema töö või huvidega seotud tekstist ja isiklikest kirjadest, mõistab kohati ka keerukamaid tekste;
  • kirjutab seostatud tekste, isiklikke ja tööalaseid kirju

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel on olemas B1.2 keeletase. Taseme teada saamiseks kutsume keeltekooli suuliseks keeletaseme määramiseks, mis võtab aega 20 minutit ning ei maksa midagi. Sellel kohtumisel saab inimene küsida kõike kursuse ja õppimise kohta, tutvuda õppematerjali ja klassiruumiga.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 120 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 1-3 korda nädalas, 2 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane ja kaasaegne koolitusklass (45 ruutmeetrit). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Intermediate 4th edition, peatükid 6-9, (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu 

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Esemete, paikade ja inimeste kirjeldamine
 • Osakonnad kaubamajas, ostlemine
 • Sildid ja teated avalikus ruumis;
 • Köök ja tegevused köögis
 • Kõneteemaks inimeste hirmud ja foobiad
 • Lähisugulased (kes on kes ja millega tegeleb)
 • Väljendid ja fraasid, mille abil väljendatakse rõõmu, pettumust, kaastunnet, hirmu,ehmatust, kahtlust jne
 • Valik idioome (to hit a problem, over my head, get out of hand)
 • Numbrid, mida kohtame reisides
 • Arutleme teemal “sotsiaalne vastutus”
 • Sarnaste tähendustega sõnad
 • Raha ja maksmisega seotud sõnavara ja väljendid
 • Kõnes huvi üles näitamine ja uudishimu väljendamine
 • Sageli koos esinevad verbid ja määrsõnad (rain heavily, wait patiently, breathe deeply jne)
 • Kõneteemaks Harry Potter ja selle autor J.K Rowning
 • Telefoni teel suhtlemiseks vajalikke väljendeid

Grammatika:

Küsisõnad ja erinevat liiki küsimused. Täismineviku aktiivi ja passiivi lause. Kestva täismineviku moodustamine ja kasutamine. Määrsõnad (just, yet, already jt). Ajaväljendid (for 5 years, since the 1980s jt). Verbi mustrid (thinking of staying, make me feel jne). Kõnekeeles esinevaid lühendeid. Tingimuslaused II tüüp ja III tüüp. Tinglimuslausete tüübid koos (I, II ja III tüüp). Relatiivlaused (The man who…, The book that…, the city where…). Omadussõnade -ed ja -ing lõpud. Määrsõnade -ly lõpp. Kesksõnad (the woman driving…, the men seen…jne)

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks lugemise- ja kirjutamisülesandeid, tõlkelauseid jm.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on ideaalis väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur ja toetav roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Intermediate Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Intermediate Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 2.08.2023

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Inglise keel, kesktaseme III osa B2.1   
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme B2.1 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija

  • vestleb spontaanselt ja ladusalt, teeb seda ka talle võõramatel teemadel, selgitab ja põhjendab oma seisukohti. Soovi korral esitab küsimusi ja vastuargumente  ning on võimeline osalema vestluses üsna aktiivselt;
  • saab aru tavakõnest, enamasti ka pikematest ettekannetest, kõnedest, aruteludest, telefonikõnedest ja telesaadetest kas siis kui kõneleja räägib kiiresti;
  • lugedes saab aru ilukirjanduse, uudiste jm tekstide põhisisust ka võõrastel teemadel;
  • kirjutab keerukamaid tekste, (ametlikke ja isiklikke) kirju , kommenteerides ja põhjendades seisukohti, väljendades kirjas oma suhtumist, arvamusi ja vajadusi.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel on olemas B1.2 / B2.1 keeletase. Taseme teada saamiseks kutsume keeltekooli suuliseks keeletaseme määramiseks, mis võtab aega 20 minutit ning ei maksa midagi. Sellel kohtumisel saab inimene küsida kõike kursuse ja õppimise kohta, tutvuda õppematerjali ja klassiruumiga.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 120 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 1-3 korda nädalas, 2 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane ja kaasaegne koolitusklass (45 ruutmeetrit). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid: Koolitus baseerub õppekomplektil New Headway Intermediate 4th edition, peatükid 10-12, (Liz and John Soars, Oxford University Press 2015).  Õppija saab õpiku ja töövihiku, mis tuleb tal endal välja osta. Õppekomplekti hind lisandub õppemaksule ja hind on nähtav kodulehel. Lisaks kasutame Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele ning nende eest ei pea eraldi maksma.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks saadab õpetaja kord nädalas õppijatele E-posti teel ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks. Nõnda saavad vajaliku info ka need, kes tunnist puudusid.

Õppe sisu 

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Kaasaegsed nutiseadmed ja nendega seonduv sõnavara
 • Räägime arhitektuurist ja hoonetest
 • Kõnekeele väljendid telefonikõnedes
 • Sherlock Holmes – loeme ja räägime
 • Kõneteemaks inimeste huvid ja tegevused internetiavarustes
 • Ühendverbid (…up ja …out) näiteks work sth out, make sth up
 • Väljendid, mille abil väljendada erinevaid suhtumisi ja tõenäosust (presumably, hopefully, unfortunately jt)
 • Räägime inimestest ajaloos, kes muutsid maailma
 • Fakt või väljamõeldis
 • Kõneteemaks ostlemine internetis
 • Liitsõnad ja nende kirjapilt
 • Millest kõnelevad ajalehed
 • Kõneteemaks metrood maailma suurlinnades

Grammatika:

Kaudne kõne (selle moodustamine, aegade nihkumine, jaatav, eitav ja küsilause).  Nimisõnafraasid (book, a book, the book, my book, some books…). Määrav ja umbmäärane artikkel (a/the). Omastav asesõna ja omadussõna (you, yours). Ülakoma erinevad kasutused (boy’s, boys’). Enesekohased asesõnad ja nende kasutamine (yourself, yourselves). Tõenäosust väljendavad modaalverbid (must be, can´t be, might be). Ajavormide kordamine.

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks lugemise- ja kirjutamisülesandeid, tõlkelauseid jm.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame  põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, ümberjutustused, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on ideaalis väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, töövihiku ja/või õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur ja toetav roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Intermediate Student’s Book. Oxford UP           Soars, L., Soars, J. 2011. New Headway Intermediate Workbook. Oxford UP

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, kusjuures iga lõputesti mooduli peab sooritama 60% positiivselt. Neli moodulit on: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.
Hindamismeetod: Kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 12.08.2023

Täienduskoolituse õppekava: Norra keele kursus algajatele (A1)

 
Õppekavarühm
0231-Keeleõppe õppekavarühm
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 20 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Huvilised, kes ei ole varem norra keelt õppinud või kelle suulise testimise tulemus ei võimalda järgmistel tasemetel õppida. Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.
 
Eesmärk

Suudab suhelda keeletasemel A1.

 

 

Õpiväljundid 
Õpingute lõpuks õppija:
– Saab aru tuttavtest sõnadest ja fraasides, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja    igapäevaelu.

–  Oskab  kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid ja samuti küsida kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt.

– oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta
– kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (plakatid , kutsed, sildid jne) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga


Õppe sisu:

Vestlusteemad: Tervitamine. Enda ja teiste esitlemine. Norra tähestik. Päritolumaa, elukoht, aadress. Numbrid 1–100, vanus. Riigid, keeled, ametid.

Mina ja minu pereliikmed. Toit, toidukorrad. Oma päevaplaani kirjeldamine kodus, tööl ja koolis. Arvud.

Aeg. Päevad ja kellaaeg. Töö ja vaba aeg. Riiete sõnavara. Värvid. Riiete ostmine. Kohvikus tellimine. Ostu eest tasumine. Hindade lugemine. Arvutamine. 

Ilm ja aastaajad. Soojad riided. Temperatuur ja sademed. Reisimine ja transport. Erinevad kohad Norras. Kaart. Raamatukogu ja ajalehed.

Eluasemed. Talgute korraldamine. Meie vaba aeg. Enda taustast ja kogemustest rääkimine. Tervisest rääkimine. Töökogemustest, erinevatest ametitest ja soovidest rääkimine. Järgarvud. Kuupäevade ütlemine. 

Grammatika: Jutustav lause ja küsilause lihtolevikus. Küsisõnad Sõnade järjekord lauses. Küsimus ilma küsisõnata. Eituse kasutamine. Nimisõnade ainsus ja mitmus umbmäärases ja määravas vormis. Asesõna den, det ja de. Asesõna subjekti vormis. Koha eessõnad.  Infinitiiv ja modaalverbid. Omadussõna pööramine. Küsisõna “missugune” pööramine. “See” ja “see seal” kasutamine. 

Kaudne kõne. Rekleksiivne asesõna. Tegusõnade käskiv vorm. Sõnade “seepärast” ja “sest et” kasutamine. Tegusõnade mineviku vorm. Väljendid mineviku, oleviku ja tuleviku jaoks. 

Omastav asesõna. Nimisõna omastav vorm. Tegusõna täismineviku kasutamine. Ajaväljendid, mis näitavad kestvust. 

 

 

 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis soovi korral ka individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  noo grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 6 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil  På vei (Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald) ja õpetaja koostatud jaotusmaterjalidel.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnitust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või tal on  norra keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 Täienduskoolituse õppekava: Norra keele kursus tasemele  (A2)

 
Õppekavarühm
0231-Keeleõppe õppekavarühm
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 20 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Huvilised, kes on läbinud norra keele A1 taseme. Kelle suulise testimise tulemus on vastab A1 tasemle. Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.
 
Õpiväljundid 
Õpingute lõpuks õppija:
 oskab suhelda igapäevasituatsioonides (poes, restoranis, reisil) ja vestelda üldistel teemadel;

 • arendama viisakusvestlust ning kasutama tavaväljendeid (vabandama, tänama, paluma, esitama ja vastu võtma kutset);
 • vestlema endast, kodust, elukohast, tööst, ilmast, argipäevategevustest ja huvialadest;
 • arutlema minevikus toimunu üle, andes sellele hinnanguid;
 • kirjutama lihtsamaid tööalaseid ja erakirju, kutseid ning Cv’d ja soovituskirja.

 Õppe sisu:

Vestlusteemad: Norra geograafia, kliima ja statistika. Juhiste andmine selle kohta, kus mis asub. Kool ja selle koostöö koduga. Kooli õppeained ja Norra koolisüsteem. Telefonile vastamine. 

Traditsioonid. Religioon. Perekond ja sugulased. Kutsete kirjutamine. Elamispind. Mööbli sõnavara. 

Pühad ja nende tähistamine. Retseptid. Keha, tervis ja toitumine. Perearst. 

Varasem töökogemus. Soovid Norras töötamisel. Tööotsing. CV koostamine. Tööturg. 

 

Grammatika: Kindlate kohtade eessõnad (linnad, maakohad). Omadussõnad umbmäärases ja määravas vormis. “Mange” ja “mye” kasutamine. Lihtlause ja liitlause. 

Perekonna nimisõnade ebareeglipärane käänamine. Omandit väljendav asesõna. Keskvõrre ja ülivõrre. Võrdlemine. 

Synes ja tror kasutamine. Aja ja koha eessõnad. 

Aja liitlaused. Modaalverb minevikus

 

 

 

 

 
Õppemeetodid

 

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis soovi korral ka individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 6 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale ( olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil  På vei (Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald) ja õpetaja koostatud jaotusmaterjalidel.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnitust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või norra keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

Täienduskoolituse õppekava: Norra keele kursus tasemele  (B1)

 
Õppekavarühm
0231-Keeleõppe õppekavarühm
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 20 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Huvilised, kes on läbinud norra keele A2 taseme. Samuti need kelle suulise testimise tulemus on vastab A2 tasemele. Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.


Eesmärk: Koolituse lõpuks omandab õppija B1 keeletaseme 


Õpiväljundid 
Oskab väljendada mineviku ja tuleviku vormides, olles niihästi kuulaja kui kõneleja rollis;

oskab  vestelda Norra ajaloost, rahvauskumustest, elust varem maal ja linnas; 

oskab vestelda vabalt igapäevateemadel (ühiskond, kultuur, ajalugu, olme); 

oskab suhelda dialoogides, osaleda aruteludes, andes soovitusi probleemide lahendamiseks; 

Oskab kirjutada oma CV ja kaaskirja ja samuti  

Oskab arutleda ajalehtedest loetu üle, rääkima oma soovidest, unistustest ja isikuomadustest.

 


Õppe sisu:

 

Vestlusteemad: Töökogemus, tulevikuplaanid. Pere struktuur enne ja nüüd. Naise roll, laste kasvatus. 

Elamute ost ja müük. Elamiskulud, elamismiljöö. Tervis, toitumine. Traditsioonilised toidud. 

Massimeedia. Uudiste vahendamine. Õppeained koolis. Väärtused. Institutsioonid. Täiskasvanute õpe. 

Tööotsimine. Töövõimalused. Võrdsus töökohal. Norra varasemal ajal. Elu maal ja linnas varem. Klassierinevused. Töö ja kolimine. Väljaränne ja sisseränne. Rahvastikugrupid. 

Muinasjutud ja rahvauskumused. Muinasjututegelased. Ebausk. Norra ajalugu. Norra enne ja nüüd. Majanduslikud ja poliitilised suhted. Sekundaarmajandusest tertsiaarmajanduseks. Naftareaalsus. Tööelu tänapäeval. 

Heaoluriik. Sotsiaalsüsteem. Riiklik tervishoid. Inimõigused ja võrdsus. Usu- ja sõnavabadus. 

 

 

 

 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis soovi korral ka individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  noo grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.

 


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 6 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale ( olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil  Stein på stein (Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald) ja õpetaja koostatud jaotusmaterjalidel.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku lõputesti  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnitust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või norra keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

Õppekava nimetus: Eesti keel algajatele A1

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 – Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: keeleoskustaseme A1 saavutamine eesti keeles.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • tutvustab ennast ja teisi, oskab tervitada ja hüvasti jätta;
 • räägib lihtlausetega ja lühidalt oma perest, elukohast ja tööst;
 • saab aru küsimustest ja vastatab neile kui need puudutavad teda ja tema lähiümbrust ning vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt;
 • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Eesti keelt õppida soovivad täiskasvanud, kes ei ole eesti keelt varem õppinud. Eeltingimused õppe alustamiseks puuduvad.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Õppe kogumaht on 220 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ning 100 tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub 2-3 korda nädalas, 2 või 3 akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on hubane koolitusklass (45 m2). Ruumi sisustusse kuulub valgetahvel, arvuti, LCD teler, korralik valgustus ja õppelauad-toolid (paigutatud O-kujuliselt). Ruumis on kohvinurk ja wifi -ühendus. Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Õppevahendid:

Koolitus baseerub õpikul Tere – Eesti keele õpik algajatele 0 – A1, autorid Inga Mangus, Merge Simmul.  Õppija saab õpiku, mille eest eraldi tasuma ei pea. Lisaks võib õpetaja kasutada jaotusmaterjale, vastavalt grupi vajadusele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne (tunnid kokkulepitud aegadel meie õpperuumis) ja iseseisev töö. Iseseisva töö jaoks annab õpetaja kord nädalas õppijatele ülesanded ning soovitused kordamiseks ja harjutamiseks.  

Õppe sisu:

Sõnavara- ja vestluseemad: 

 • Tutvumine, tutvumisfraasid, tähestik
 • Minu nimi on, mina olen
 • Numbrid, kellaaeg, kuud, nädalapäevad
 • Päritolu, keeled, rahvused
 • Elukoht, kus sa elad, oled
 • Telefoni suhtlus
 • Piletite ostmine
 • Takso tellimine
 • Poes ostmine, kaubad, tooted
 • Kohvikus, restorani, toitude tellimine
 • Minu sugulased
 • Dokumentide vormistamine
 • Pühad ja tähtpäevad

Grammatika:  

Lihtsamate pöördvormide kasutamine, ma ja da infinitiivi kasutamine, küsisõnaga KAS lausete moodustamine, käändevormistikuga tutvumine ja mitmuse moodustamine, järgarvsõnad, sise- ja väliskohakäänete kasutamine aja ja koha märkimiseks, erinevate käskude ja palvete edastamine, -ni, -na, -ta, -ga käänete erpära ja kasutusfunktsioonid. Eituse vormistamine.

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendame kõiki keeleoskuse osasid: rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.

Tunnis on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kodutööks anname pigem ainult lugemise- ja kirjutamisülesandeid.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse, kasutame põhiliselt aktiivõppemeetodeid – küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni- ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, tõlkimised, erinevad õppemängud jne.

Julgustame õppijat võimalikult palju ennast verbaalselt väljendama. Tundides loome turvalise õhkkonna, et õppija ei kardaks harjutada, eksida ja uuesti proovida. Koolitaja on eelkõige suunaja, selgitaja ja organiseerija, kelle kõnemaht on väiksem, kui õppija oma.

Iseseisva töö kirjeldus: sõnade õppimine, õpiku harjutuste tegemine, tõlkelaused, lindistuste kuulamine ja järgi hääldamine, tekstide kirjutamine ja/või ümber kirjutamine, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine jm. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja harjutamiseks. Sellel on väga suur roll keeleõppes.

Õppematerjalide loend:

Põhiõpikuna kasutatakse õpikut Tere, 2009, autorid, Inga Mangus ja Merge Simmul, kirjastus Kirjatark

Lisaks põhiõpikule kasutatakse õpiku juurde kuuluvaid lisamaterjale, nt interaktiivseid ülesandeid, samuti Keeleklikki ja internetis saadaolevat materjali Eesti keele kursus algajatele 0-A2 – Kingisepp, Ilves

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Kursuse on edukalt lõpetanud õppija, kes sooritab õpitul põhineva testi A1 tasemele. See on kõiki osaoskusi mõõtev kirjalik ja suuline test, mis loetakse edukalt sooritatuks, kui õppija saavutab 60 või rohkem protsenti maksimaalsest punktisummast, kusjuures ühegi osa punktisumma ei tohi olla 0.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
TUNNISTUSE saavad osalejad, kes on osalenud vähemalt 60% kontakttundides ja on edukalt sooritanud A1 taseme kursuse lõputesti.       

TÕENDI saavad soovi korral osalejad, kes on osalenud vähem kui 60% kontakttundides ja /või ei ole edukalt sooritanud testi. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog ja/või omab täiskasvanute koolitaja kutset ja/või eelnevat keeleõpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 20.07.2023

 

Täienduskoolituse õppekava: Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus

 Kinnitatud Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga 05.05.2020  1.1-3/20/111

 Õppekavarühm: Keeleõpe

Õpiväljundid

 1. vestleb talle tuttavatel teemadel igapäeva situatsioonidest, kasutades lihtsat sõnavara
  2. kasutab tervitamiseks ning eneseväljenduseks sobivat sõnavara 
  3. moodustab lihtsamaid küsimusi
  4. saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest
 2. moodustab lihtsate fraaside abil kirjeldavaid lauseid oma perekonna ja teiste inimeste kohta
 3. kasutab lihtsaid lauseid ja fraase, et väljendada oma vajadusi

Õpingute alustamise tingimused

Õpingute alustamise tingimuseks on see, et õppijal on A1- tasemel olevad keeleteadmised. Õppija keeleoskust testitakse kõigi nelja osaoskuse puhul. Testi koostamisel võetakse  aluseks „Tere!” õpik (eesti keele õpik 0-A1 tasemele, I. Mangus ja M. Simmul) ja kui õppija on läbinud testi vähemalt 60%, on ta valmis alustama A2- taseme õpinguid. Testi koostamisel võetakse aluseks A1-taseme õpiväljundid.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Maht: 180 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 80 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas, kaks või kolm  akadeemilist tundi korraga.

Õppe sisu 

 1. Isikuandmed: isikuomadused, pere ja sugulased, iseloomuomadused, perekonnaseis, rahvus, päritolu, elukoht, välimus, kontaktandmed, töö, haridus
 2. Igapäevaelu: tegevused ja toimingud, tööl käimine, külalised, tähtpäevad
 3. Kodu ja keskkond: elukoha kirjeldus, elukoha ümbruse kirjeldus, lemmikloomad, majapidamistööd, kodutehnika
 4. Tervis: arstil käimine, kehaosad, apteegis käimine, enda eest hoolitsemine
 5. Vaba aeg: sportimine, meelelahutus, kinos ja teatris käimine, reisimine, hobid, muuseumide külastus, puhkamine
 6. Söök ja jook: toiduained, toidu valmistamine, kaupade ostmine, söögikohtade külastused
 7. Teenused: pank, juuksur, postkontor, haigla
 8. Loodus: kliima, ilmateade, ilmakaared, ilma kirjeldus, taimed, linnud, loomad, Eesti geograafiaga tutvumine
 9. Transport: tee juhatamine, liiklusvahendid
 10. Haridus: elukutsed, hariduse omandamine
 11. Suhted: sõbrad, töökaaslased, sünnipäevad ja muud üritused sõpradega, tutvumine
 12. Ostlemine: raha, sisseostude tegemine, kaubad, hinnad, kaupluste asukohad, lahtiolekuajad
 13. Kultuur ja keeled: keelte õppimine, kultuuriväärtustega tutvumine, traditsioonid

Grammatika:

 1. Nimisõna käänded ainsuses ja mitmuses
 2. Tegusõna pööramine nii lihtminevikus kui olevikus
 3. Põhi- ja järgarvud ning nende käänamine
 4. Isikuline asesõna
 5. Omadussõna võrdlusastmed
 6. Käskiv ja tingiv kõneviis
 7. Lõpetamata ja lõpetatud tegevus
 8. Sidesõnad, tagasõnad ja määrsõnad
 9. Omadussõna võrdlusastmed
 10. Sõnade järjekord lauses ja küsimuste moodustamine (Kes on kus? Kes on kes? Mis on mis? Jne)

Kuulamine: tekstide kuulamine helifailidelt, raadiost uudiste ja ilmateate kuulamine, jutustavate tekstide kuulamine ja seejärel ülesannete täitmine.

Kõnelemine: osaleb lühidialoogides, jutustab pildi järgi, tutvustab ennast ja oma tööd, proovib hääldada häälikuid korrektselt.

Lugemine: loeb häälega tekste ning tõlgib võõraid sõnu

Kirjutamine: kirjutab lühitekste kirjatähtedes, kirjutab kirja, enda eluloo kirjeldus.

Iseseisvaks tööks jäävad kodus õpikuülesanded, tekstide tõlkimised ning sõnade õppimine. Samuti sobib iseseisvaks tööks www.keeleklikk.ee keskkond. Iseseisva töö ülesandeks on õpitu kinnistamine.

Õppekeskkond

Meil on olemas 3 suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Koolitusruumid asuvad aadressil Lembitu 2A, Võru ning ruumid on rendilepinguga alates aastast 2010.

Õppematerjalide loend

 Koolitus on üles ehitatud õppekomplektile  „Tere jälle“ Inga Mangus ja Merge Simmul. 

Õppematerjalide loend:

 • Inga Mangus ja Merge Simmul “Tere jälle!. Eesti keele õpik A1 – A2. Textbook of Estonian A1 – A2″ 2014.
 • Inga Mangus ja Merge Simmul „Tere Jälle!“. Eesti keele õpik A1-A2. Vene keele baasil.
 • eki.ee
 • keeleklikk.ee

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpingud on lõpetatud kui inimene on osalenud vähemalt 60% auditoorsetes tundides. Tunnistuse saamiseks tuleb sooritada koolisisene kirjalik ja suuline test, mis kinnitab vajalike oskuste omandamist (punkt  „Õpiväljundid“). Eduka testi sooritamise puhul (60%) väljastab Reeder Koolitus OÜ tunnistuse. Testi tegemata jätmisel väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvuga. Lõputestina peab õppija kirjutama grammatiliselt võimalikult korrektse elulookirjelduse. Suuline test kujutab endast intervjuud õpetaja ja õppija vahel. Mõlemad testi punktid peavad hõlmama õpiväljundeid.

Koolitaja kvalifikatsioon

Koolitaja on filoloog või tal on eesti keele õpetaja kutse, omab eesti keele õpetamise kogemust inglise või vene keele baasil.

Registreerimise kuupäev: 05.05.2020
Registreerimisnumber: 1.1-3/20/111

 

Täienduskoolitusasutus: Reeder Koolitus OÜ

 Täienduskoolituse õppekava: Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus

 Kinnitatud Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga 3.09.2020 nr 1.1-3/20/214

 Õppekavarühm: Keeleõpe

Õpiväljundid

 1. Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikestest lugudest tuttavatel teemadel, mille­ga puutub igapäevaselt kokku (tööl, koolis, vabal ajal jne)
 2. Kirjeldab lühikeste lausetega oma vajadusi, unistusi, olukordi, sündmusi, selgitada probleemi tuuma ja avaldada arvamust
 3. Sekkub arutellu, kui teema on tuttav
 4. Hääldus on arusaadav, kuigi võib esineda hääldusvigu ja võõrast aktsenti
 5. Mõistab lihtsamaid tekste, mille temaatika on seotud igapäevaeluga (perekond, hobid, töö, reisimine) ning eriala- või huvi­valdkonnaga
 6. Kirjutab tuttaval teemal lühikesi tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina
 7. Annab üsna täpselt edasi infot ja mõtteid, küsib teavet ja palub selgitusi ning annab neid ise
 8. Paneb kokku erinevatest allikatest pärineva info ning teeb sellest teisele lühikokkuvõtte
 9. Kasutab keskset sõnavara ja mõningaid üldtuntud fraase. Kui kõneaine või olukord on võõras, võib piiratud sõnavara põhjustada sõnastusraskusi ja kaudset väljendust, mille tõttu kannatab kõne ladusus

Õpingute alustamise tingimused

Õpingute alustamise tingimuseks on see, et õppijal on A2- tasemel olevad keeleteadmised. Õppija keeleoskust testitakse kõigi nelja osaoskuse puhul. Testi koostamisel võetakse  aluseks „Tere jälle!” õpik (eesti keele õpik A1-A2 tasemele, I. Mangus ja M. Simmul) ja kui õppija on läbinud testi vähemalt 60%, on ta valmis alustama B1- taseme õpinguid. Testi koostamisel võetakse aluseks A2-taseme õpiväljundid.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Maht: 250 akadeemilist tundi, millest 150 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 100 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas, kaks või kolm  akadeemilist tundi korraga.

Õppe sisu

 1. Endast ja teistest rääkimine: isikuomadused, pere ja sugulased, iseloomuomadused, perekonnaseis, rahvus, päritolu, elukoht, välimus, kontaktandmed, töö, haridus, huvialad
 2. Elukutse, amet ja töö: tegevused ja toimingud, tööpäeva kirjeldus, elukutse valiku selgitus, küsimuste esitamine ja samalaadsetele küsimustele vastamine töö kohta
 3. Haridus: küsida vestluskaaslaselt tema koolitee ja hariduse kohta ning ise samalaadsetele küsimustele vastata
 4. Teenindus: hankida nii vahetult suheldes kui ka telefonitsi ja interneti teel infot avaliku teeninduse kohta, anda seda infot teistele edasi või aidata seda saada, selgitada oma pöördumise põhjust
 5. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: oma pereelu kodus, tööl ja koolis, elamistingimused ja ruumid, argipäev, külalised
 6. Enesetunne ja tervis: enesetunde kirjeldamine, tervislik seisund, arstiaja broneerimine, hügieen, apteek ja raviasutused
 7. Vaba aeg ja meelelahutus: sportimine, meelelahutus, kinos ja teatris käimine, reisimine, hobid, muuseumide külastus, puhkamine
 8. Söök ja jook: toiduained, toidu valmistamine, söögikohtade külastused, vestlused klienditeenindajatega, toidu tellimine, info toidusisalduse kohta, reklaamist aru saamine
 9. Sisseostud ja hinnad: ostukohtade lahtiolekuajad, hinnad, ostudest jutustamine, hankida ja jagada infot erinevate poodide kohta
 10. Inimeste suhted ühiskonnas: sõbrad, kirjavahetus, üritused sõpradega
 11. Keskkond, kohad, loodus, ilm: kodukoha looduse ja vaatamisväärsuste kirjeldamine, ilmastiku ja kliima kirjeldamine, tee juhatamine ja küsimine, ilmateatest aru saamine, kaartide ja voldikute lugemine
 12. Kultuur ja keeled, keelte õppimine: info hankimine ja jagamine Eesti kultuuri kohta, leida teavet kultuurisündmuste kohta, kultuurisündmuse kirjeldamine
 13. Reisimine, transport, vaatamisväärsused: info hankimine ja jagamine reiside ja matkade kohta, ühistranspordi kasutamine, enda arusaadavaks tegemine töö- ja turismireisil, riigipiiri ületamisel, jutustada reisielamusest

Grammatika:

 1. Nimisõnad: nimisõna ainsuse ja mitmuse põhikäänded, mitmuse moodustamine, nimisõnade käänamine
 2. Tegusõnad: pööramine nii lihtminevikus, olevikus kui isikulises tegumoes, põhilised kõneviisid ning üksikud möönva kõneviisi vormid, ma– ja da– infinitiiv, modaalverbid, liht- ja ühendverbid
 3. Omadussõnad: omadussõna võrdlusastmed ja käänamine
 4. Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõnade käänamine ja ühildumine nimisõnadega
 5. Asesõnad: siduvad, küsivad ja isikulised asesõnad
 6. Kesksõnad
 7. Muutumatud sõnad
 8. Suur ja väike algustäht
 9. Kokku- ja lahku kirjutamise reeglid
 10. Sõnade järjekord lauses ja küsimuste moodustamine (Kes on kus? Kes on kes? Mis on mis? Jne)

Kuulamine: tekstide kuulamine helifailidelt, raadiost uudiste ja ilmateate kuulamine, jutustavate tekstide kuulamine ja seejärel ülesannete täitmine.

Kõnelemine: osaleb lühidialoogides, jutustab pildi järgi, tutvustab ennast ja oma tööd, proovib hääldada häälikuid korrektselt.

Lugemine: loeb häälega tekste ning tõlgib võõraid sõnu, saab aru teksti sisust

Kirjutamine: kirjutab lühitekste kirjatähtedes, kirjutab kirja, enda eluloo kirjeldus.

Iseseisvaks tööks jäävad kodus õpikuülesanded, tekstide tõlkimised ning sõnade õppimine. Samuti sobib iseseisvaks tööks www.keeleklikk.ee keskkond. Iseseisva töö ülesandeks on õpitu kinnistamine.

Õppekeskkond

 Meil on olemas 3 suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Koolitusruumid asuvad aadressil Lembitu 2A, Võru ning ruumid on rendilepinguga alates aastast 2010.

Õppematerjalide loend

 Põhiõpik on Kitsnik, M. 2012. Eesti keele õpik B1, B2. Tln: Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed

Õppematerjalide loend:

 • Inga Mangus ja Merge Simmul „Tere taas!“. Eesti keele õpik A2-B1. Vene keele baasil.
 • Kitsnik, M. 2012. Eesti keele õpik B1, B2. Tln: Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed
 • Kitsnik, M. 2012. Eesti keele töövihik B1, B2. Tln: Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed
 • Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“, 2015
 • Eesti Keele Sihtasutus 2014 “Eesti keele põhisõnavara sõnastik”, Eesti Keele Instituut
 • eki.ee
 • keeletee.ee
 • sonaveeb.ee
 • https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpingud on lõpetatud kui inimene on osalenud vähemalt 60% auditoorsetes tundides. Tunnistuse saamiseks tuleb sooritada koolisisene kirjalik ja suuline test, mis kinnitab vajalike oskuste omandamist (punkt  „Õpiväljundid“). Eduka testi sooritamise puhul (60%) väljastab Reeder Koolitus OÜ tunnistuse. Testi tegemata jätmisel väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvuga. Lõputestina peab õppija kirjutama grammatiliselt võimalikult korrektse elulookirjelduse. Suuline test kujutab endast intervjuud õpetaja ja õppija vahel. Mõlemad testi punktid peavad hõlmama õpiväljundeid.

Koolitaja kvalifikatsioon

Koolitaja on filoloog või tal on eesti keele õpetaja kutse, omab eesti keele õpetamise kogemust inglise või vene keele baasil.

Registreerimise kuupäev: 05.08.2020

 

Täienduskoolituse õppekava: Hispaania keele kursus algajatele tasemele0- A1
 
Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest 60 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 60 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.


Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes ei ole varem hispaania keelt õppinud või on taasalustajad.  

Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.
 
Õpiväljundid :
Oskab ennast  ja teisi tutvustada, tervitada ja hüvasti jätta.

Teab lihtsamat sõnavara ja väljendeid ning  oskab rääkida  lihtsate lausetega oma perest, elukohast ja tööst, ning kirjeldada inimesi.

Oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja neile vastata, kui teemad puudutavad  teda ja tema lähiümbrust.

Oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid teateid, kirju ja postkaarte.

Õppesisu:

Tervitus- ja tutvumisdialoogid. Tähestik, numbrid. 

Ametid, hobid, vaba aeg, muusika.

Maad ja riigid, keeled, rahvad ja rahvused. Reisimine, ilm.

Rõivad, esemed, värvid. Poeskäik ja ostmine. 

Perekond ja sõbrad. Suhted, iseloomuomadused.

Nädalapäevad, kell. Harjumuste ja igapäevaste tegevuste kirjeldamine. 

Toidud ja tervis.

Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis või individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. 

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme nii grupis kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama. Kasutusel on dialoogid, rühmatöö, mängud, kaardid, verbaalsed ja mitteverbaalsed materjalid.

Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 7 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuse vormis. Ülesannetes keskendutakse eelkõige kuulamis-,  kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
Kursus on üles ehitatud õppekomplektile Aula Internatcional 1 curso de espanol nueva edicion. Jaime Corpas, Eva Carcia, Augustin Germendia.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.


Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta. 

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on hispaania keele õpetaja.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 14.09.2018

 Õppekava on täiendamisel.

Reeder Keeltekool õppekorralduse  alused:

 • Üldsätted
 • Reeder Keeltekooli (reg.kood 11975615) õppekorralduse alused on koostatud  lähtudes ettevõtte põhikirjast, Täiskasvanukoolituse seadusest ja teistest õigusaktidega  sätestatud põhimõtetest.

Reeder Keeltekooli põhiülesanne on pakkuda  täiskasvanutele keeleõpet. 

 • Avatud koolitused toimuvad koolituskalendri ajakava järgi. Avatud koolituste õppekavade ja ajakavadega saab tutvuda Reeder Keeltekooli kodulehel www.reeder.ee/kursused.
 • Võimaldame ka sisekoolitusi. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi kas meie ruumides aadressil Lembitu 2A Võru või tellija koolitusruumides tellijaga koos kokku pandud õppekavade alusel.
 • Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
 • Asjaajamise keel on eesti keel.
 • Kõigile koolitustele tuleb eelnevalt registreerida. Koolitusele saab registreerida kas kodulehel oleva registreerimisvormi, telefoni, e-maili kaudu või tulles kohale Lembitu 2A Võru II korrus.
 •  Õppijatega sõlmitakse koolitusleping.
 • Reeder Keeltekoolil on õigus kursusi edasi lükata või ära jätta, kui kursus ei tule kokku (pole piisavalt õppijaid). Koolituse edasilükkamisest või ära jätmisest teavitatakse registreerujaid kas e-maili või telefoni teel.
 •  Koolitus loetakse läbituks  ja väljastatakse tõend või tunnistus vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.
 • Õppemaksu tasumine
 • Õppemaksu tasumine toimub  õppijale saadetud arve alusel  ülekandega Reeder Keeltekooli arvelduskontole.
 • Õppemaksu tasumine pikemate koolituste puhul toimub  kuuarvete või osamaksete alusel. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest. Õppemaksu mitmes osas tasumine ei tähenda, et õpingute katkestamisel vabastatakse õppija järgnevate osamaksete tasumisest.
 • Koolitusest loobumisel õppetasu ei tagastada..
 • Arvel näidatud maksetähtajaks arve  tasumata jätmisel ja korduval meeldetuletusel on meil õigus õpilane keeltekooli nimekirjast välja arvata ja vajadusel võlgnevus edastada inakssofirmale.
 • Lühemate koolituse 40 ak tundi  ja alla selle on keeltekoolil õigus kogu kursus ettemaksu arvena vormistada. 
 • Arvete maksmata jätmisel tuletame võlgnevusi  meelde e-kirja või telefoni teel. Info saadame samale meilile mille õppija on meile edastanud.
 • Õppija õigused ja kohustused.
 • Õppijal on õigus enne koolitust tutvuda Reeder Keeltekooli õppekorralduse aluste ja õppekavadega ning saada täiendavat infot koolituse kohta.
 • Võimaldame õppijal oma taset testida suulise vestluse põhjal (vajadusel ka  kirjaliku testi alusel)
 • Koolitataval on õigus valida sobib grupp oma keeletasemele ja vastavalt enda võimalustele ning saada õpet vastavalt õppekavale ette nähtud mahus ja ajal.
 • Võimaldame koolitataval koolitusperioodi jooksul gruppi vahetada, kui grupp vastab tema tasemele ja uues grupis on vabu kohti.
 • Õppijal on kohustus meie poolt väljastavad arved tasuda õigeaegselt ka siis kui koolitatav pole saanud kõigist tundidest osa võtta.
 • Väljastatavad dokumendid.

Tunnitusi ja tõendeid väljastame elektrooniliselt või paberkandjal ja eesti keeles.

 • Isikuandmete töötlemine
 • Reeder Keeltekool kogub õppijate kohta järgmiseid andmeid: nimi, kontaktandmed ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse väljastamiseks ja hilisemaks tulumaksu tagastuse andmete esitamiseks (tulenevalt täiskasvanute koolituse seadusest)

Kõiki isikuandemeid käideldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Täpsem info www.reeder.ee/  isikuandmete kaitse

 • Vaidluste lahendamine
 • Kooli ja õppijate vahel tekkinud eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Vaidlused mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel lahendatakse seaduses ettenähtud  korras.
 • Reeder Keeltekooli õppekorralduse alused kehtivad alates 27.08.2020

Reeder Keeltekooli kvaliteedi tagamise alused. 

 • Reeder Keeltekooli kvaliteedi tagamise alused. 

  Üldsätted

  • Reeder Keeltekooli (reg.kood 11975615) kvaliteedi tagamise alused on koostatud lähtudes Täiskasvanu koolituse seadusest, asutuse põhikirjast ja õppekorralduse alustest. Kvaliteedi tagamise alused on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks.
  • Reeder Keeltekooli eesmärk on korraldada võõrkeele kursuseid erinevatele võõrkeeltele ja keeletasemetele.

   Õppekavad

   • Täiendkoolituse aluseks on Reeder Keeltekooli õppekavad, mis on avalikustatud keeltekooli kodulehel www.reeder.ee. Asutusel on olemas õppekavade väljatöötamise ja arendamise põhimõtted ja neid rakendatakse praktikas. Õppekavad on välja töötatud sihtrühma ja/või tööturu vajadustest lähtuvalt. Kus võimalik, toetutakse valdkondlikele uuringutele (nt OSKA), ja kus asjakohane, lähtutakse valdkondlikest regulatsioonidest (nt määrused, rahvusvahelised standardid) või kutsestandarditest. Asutuses vaadatakse regulaarselt üle õppekavad, selgitatakse välja nende arenguvajadused, kasutades õppijate, koolitajate jt osapoolte (nt tööandjad) tagasisidet, ning uuendatakse õppekavasid, püüeldes parima kvaliteedi poole. 
   • Keeltekooli õppekavade väljatöötamise ja arendamise põhimõtted on alati tulenenud mõeldes eelkõige meie väikelinnas töötavale ja pere kõrvalt õppivale inimesele. 
   • Õppekavad vaadatake üle üks kord aastat, enne uue õppeaasta algust.

   Koolitajad

   • Meie koolitajatel on olemas filoloogi haridus ja/või täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus ja täiskasvanute õpetamise kogemus. Info meie õpetajate kohta on saadaval Reeder Keeltekooli kodulehel www.reeder.ee/meie, kus on kirjeldatud koolitajate õpi- ja töökogemus.
   • Koolitajate tööd hinnatakse õppijate nii suulise kui ka kirjaliku tagasiside põhjal koolituse lõpus. Samuti küsime suulist tagasisidet koolituse kestel.

   Õppekeskkond

   • Kõigile meie  avalikele koolitustele tuleb  ennast registreerida. Koolitusele saab registreerida kas kodulehel www.reeder.ee täites registreerimisvormi, meie kontoris Lembitu 2A  Võru või meili ja telefoni teel.
   • Koolitusgruppidesse  proovime kokku panna võimalikult  saranse keeletasemega ja oskustega õppijad. Selle saavutamiseks  testime  õppijaid  suulise vestluse põhjal, vajadusel ka kirjaliku testi põhjal. Soovi korral võimadame ka grupi vahetust, juhul kui teistes gruppides on vabu kohti.
   • Kõigi koolitusele registreerunutega võtame ühendust paar päeva enne koolituse algust meili teel, kus on info kogu koolituse kohta, vajadusel ka telefoni või SMS teel.
   • Sõlmime õppijatega koolituslepingu, milles on kirjas mõlema osapoole kohutused ja õigused.
   • Koolituse jooksul loome õppimist toetava keskkonna, kasutades selleks erinevaid võimalusi. (Koolitajad on meili teel iganädalases suhtluses õppijatega, et neid motiveerida ja aidata parema tulemuse saavutamisel).
   • Reeder Keeltekooli ruumid asuvad Võrus Lembitu 2A, kus on olemas koolitusklass ja kontor. Koolitusklass mahutab kuni 12 õppijat.
   • Koolitusklassis on olemas korralik valgustus, tahvel, õppelauad ja toolid arvuti ja esitlusvahendid ja wifi ühendus. Ruumis on kohvinurk koos kraanikausiga. Kontoris on printimise- ja paljundamise võimalus. Keeltekooli ruumidesse pääseb liftiga ka liikumispuudega inimene.
   • Koolitusruum, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohtuse nõuetele.
   • Väljaspool meie ruume toimuvate koolituste puhul lähtume samadest põhimõtetest.
   • Õpetamisel kasutame iga keele jaoks sobivaid õpikuid, mille õppija ostab ise välja. Õpikute hinnakiri on kodulehel. Lisamaterjalid on koolituse hinna sees. 
   • Õppegruppide suurused on erinevad. Grupi suurused ja hinnad on välja toodud meie kodulehel https://reeder.ee/hinnakiri/
   • Koolituse lõpus väljastame õppijale kas tõendi või tunnistuse vastavalt täiskasvanukoolituse seaduses tulenevatele nõuetele.

   Tagaside kogumine

   Koolituste lõpus väljastame osalejatele tagasiside küsimustiku, kus nad saavad anda hinnangu kursuse sisule, koolitajale ja üldisele korraldusele. Õppijad saavad ka kursuse jooksul teha ettepanekuid meie töö efektiivsemaks muutmiseks. Küsime tagasisidet ka koolituse rahastajatelt.

   Õppijaid innustatakse andma koolitajale tagasisidet õppimise ja õpetamise protsessi kohta. Tagasisidet kogutakse süsteemselt. Tagasiside küsimused kajastavad koolituse erinevaid aspekte, näiteks õppijate rahulolu õppesisu, meetodite, hindamise, õppe mahu ja koolitajaga. Tagasiside tulemusi analüüsitakse ja arvestatakse õppeprotsessi parendamisel. Isikuandmete kogumine

   Isikuandmeid kogume vasvalt isikuandmete kaitse seadusele. Täpsem info selle kohta on üleval meie kodulehel www.reeder.ee/oppekavad

   Täiendav info: email: reeder(at)reeder.ee